ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Akcyza na wino. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych

wtorek, 21 lutego 2012 14:26

Akcyza na wino. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych, w tym wina, podlega szczególnym zasadom w podatku akcyzowym.

Wino, będąc wyrobem akcyzowym, podlega we wszystkich państwach Unii Europejskiej przepisom dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz.Urz. UE L 9 z 14 stycznia 2009 r., s. 12). Przemieszczenie takiego wyrobu może mieć miejsce, co do zasady, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub w procedurze z zapłaconą akcyzą.

 

Przemieszczanie wina z zawieszoną akcyzą

Stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy jest uzależnione od posiadania statusu składu podatkowego lub zarejestrowanego wysyłającego i wymaga zastosowania e-AD (elektronicznego administracyjnego dokumentu, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, przy użyciu systemu teleinformatycznego służącego do obsługi takich przemieszczeń) albo dokumentu zastępującego e-AD oraz złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Odbiorcą na terytorium Polski wyrobów akcyzowych wysłanych z państwa członkowskiego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy może być podmiot posiadający status składu podatkowego albo zarejestrowanego odbiorcy.

Wino w opakowaniach jednostkowych przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z terytorium Portugalii do składu podatkowego na terytorium Polski nie musi zostać oznaczone znakami akcyzy. W takim przypadku polskie znaki akcyzy powinny zostać naniesione na opakowania jednostkowe przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

W przypadku gdy wino będzie przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do podmiotu posiadającego status zarejestrowanego odbiorcy, polskie znaki akcyzy będą musiały zostać naniesione na opakowania jednostkowe przed przemieszczeniem tego wina na terytorium Polski.

Przemieszczanie wina z zapłaconą akcyzą

Wino, od którego podatek akcyzowy został zapłacony w innym państwie członkowskim, przywożone jest do Polski z zastosowaniem procedury z zapłaconą akcyzą, na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji EWG nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w państwie członkowskim wysyłki (Dz.Urz. WE L 369 z 18 grudnia 1992 r., s. 17-24, z późn. zm., Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdział 9, tom 1, s. 216-223).

W takiej sytuacji odbiorca wina w Polsce nie musi być podmiotem prowadzącym skład podatkowy albo zarejestrowanym odbiorcą, a jego kontrahent z państwa członkowskiego nie musi posiadać statusu składu podatkowego albo zarejestrowanego wysyłającego. W przypadku wina w opakowaniach jednostkowych przemieszczanego z terytorium innego państwa członkowskiego w procedurze z zapłaconą akcyzą wymagane jest, aby były one oznaczone polskimi znakami akcyzy przed przemieszczeniem tego wina na terytorium Polski.

Zasady dotyczące drobnych producentów

Szczególne zasady mogą mieć zastosowanie do drobnych producentów win, tj. producentów wytwarzających średnio mniej niż 1.000 hektolitrów tego wyrobu na rok. Zgodnie z art. 40 dyrektywy Rady 2008/118/WE państwa członkowskie mogą zwolnić drobnych producentów wina z wymogów odnoszących się do przemieszczania i monitorowania.

Jeśli tacy drobni producenci dokonują samodzielnie transakcji wewnątrzwspólnotowych, mają obowiązek powiadomić o tym odpowiednie organy oraz spełnić wymogi rozporządzenia Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz.Urz. UE L 128 z 27 maja 2009 r., s. 15-53).

W takiej sytuacji przemieszczanie wina (w opakowaniach jednostkowych, oznaczonych uprzednio polskimi znakami akcyzy) będzie miało miejsce na podstawie dokumentu, o którym mowa w ww. rozporządzeniu. Odbiorca wina w Polsce zobowiązany będzie poinformować o fakcie jego odbioru właściwego naczelnika urzędu celnego oraz przedstawić dokument towarzyszący przemieszczeniu tego wyrobu.

W przypadku gdy wino z zapłaconą akcyzą ma być dostarczane osobom fizycznym zamieszkałym na terytorium Polski, które nie prowadzą działalności gospodarczej - dostaw takich można dokonywać w procedurze z zapłaconą akcyzą jedynie za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego.

Kwestie związane z obrotem wyrobami akcyzowymi na terytorium Polski, w tym regulacje dotyczące powyżej opisanych instytucji, uregulowane zostały w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j.: Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626, z późn. zm.) oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy.

powrót Akcyza Akcyza na wino. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________