ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie emerytur wypłacanych osobom zamieszkałym w Kanadzie

wtorek, 21 lutego 2012 14:39

Opodatkowanie emerytur wypłacanych osobom zamieszkałym w Kanadzie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Emerytury wypłacane z Polski osobom mającym miejsce zamieszkania w Kanadzie, są opodatkowane w obydwu państwach. Sprawdź stawkę podatku od takiej emerytury.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy), zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

 

Przepis ten, zgodnie z art. 4a ustawy, stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 4 maja 1987 r. (t.j.: Dz.U. z 1990 r. nr 38, poz. 216), emerytury i renty pochodzące z Umawiającego się Państwa i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

W myśl art. 18 ust. 2 ww. umowy, emerytury pochodzące z Umawiającego się Państwa i wypłacone osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie mogą być także opodatkowane w tym Państwie, z którego pochodzą, i zgodnie z prawem tego Państwa. Jednakże w przypadku okresowych wypłat emerytalnych podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć kwoty niższej spośród następujących kwot:

a) 15% kwoty należności brutto oraz
b) stawki odpowiadającej kwocie podatku, do którego zapłaty odbiorca należności byłby zobowiązany za dany rok od całości otrzymanych w danym roku okresowych wypłat emerytalnych, w przypadku gdyby odbiorca posiadał miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, z którego pochodzi należność.

Powyższe przepisy przewidują zatem opodatkowanie emerytur wypłacanych z Polski osobom mającym miejsce zamieszkania w Kanadzie, w obydwu państwach. W Polsce, w myśl art. 18 ust. 2 ww. umowy, podatek nie może jednak przekroczyć 15% kwoty należności brutto lub stawki odpowiadającej kwocie podatku, do którego zapłaty odbiorca należności byłby zobowiązany za dany rok od całości otrzymanych w danym roku okresowych wypłat emerytalnych, w przypadku gdyby odbiorca posiadał miejsce zamieszkania w Polsce, w zależności od tego, która z tych kwot będzie niższa.

W konsekwencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wypłacając emerytury osobom mającym miejsce zamieszkania w Kanadzie, jest obowiązany pobrać przy wypłacie podatek zgodnie z art. 34 ww. ustawy, z tym jednak, że kwota ta nie może przekroczyć 15% kwoty emerytury. Jeżeli zatem kwota obliczona zgodnie z art. 34 ww. ustawy od wypłacanej emerytury jest niższa niż 15% kwoty emerytury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany pobrać podatek zgodnie z wymienionym przepisem ustawy, w przeciwnym wypadku zobowiązany jest pobrać 15% kwoty wypłacanej emerytury.


W przypadku gdy rezydent kanadyjski uzyskuje emeryturę okresową w wysokości 500 zł miesięcznie. Efektywna stawka podatku, o której mowa w art. 18 ust. 2 lit. b ww. umowy, wynosi:

(500 zł x 18%) - (556,02/12) = 90 - 46,34 = 43,66 zł
43,66 zł/500 zł = 8,7%

W powyższym przykładzie niższym limitem umownym jest limit 8,7%, wynikający z treści art. 15 ust. 2 lit. b ww. umowy, i limit ten znajdzie zastosowanie w stosunku do przedmiotowej wypłaty.

powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie emerytur wypłacanych osobom zamieszkałym w Kanadzie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________