ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Jak długo należy przechowywać dokument dostawy wyrobów węglowych?

czwartek, 23 lutego 2012 11:55

Jak długo należy przechowywać dokument dostawy wyrobów węglowych?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wszelkie dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia istnienia zobowiązania podatkowego lub jego wysokości, powinny być przechowywane do celów dowodowych do momentu upływu okresu przedawnienia, a nawet dłużej. Sprawdź, jak długo należy przechowywać dokument dostawy wyrobów węglowych.

Podmioty dokonujące sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy, tzw. pośredniczące podmioty węglowe, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.), korzystają ze zwolnienia od akcyzy pod warunkiem:

  • pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy,
  • posiadania, przez pośredniczący podmiot węglowy, pisemnego potwierdzenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego powiadomienia go o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy,
  • dołączenia do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy.

Ustawa o podatku akcyzowym nie wprowadza w przypadku pośredniczących podmiotów węglowych korzystających ze zwolnienia od akcyzy warunku prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu, a potwierdzeniem dostarczenia przez sprzedający podmiot takich wyrobów podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia jest dokument dostawy.

Natomiast prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych jest warunkiem zwolnienia dla niektórych podmiotów zużywających te wyroby. Warunek ten dotyczy, np. podmiotów, które zużywają wyroby węglowe w procesie produkcji energii elektrycznej, natomiast nie dotyczy gospodarstw domowych, szkół, placówek służby zdrowia itp.

Pośredniczące podmioty węglowe są obowiązane do przechowywania dokumentu dostawy przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokument dostawy został potwierdzony przez odbiorcę.

Odnosząc się do kwestii okresu przechowywania dokumentu dostawy, należy zauważyć, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W związku z czym dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia istnienia zobowiązania podatkowego lub jego wysokości, powinny być przechowywane do celów dowodowych do momentu upływu okresu przedawnienia, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w Ordynacji podatkowej, która stanowi, iż podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych (pod tym pojęciem rozumie się m.in. ewidencje i rejestry) przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zatem pięcioletni okres przechowywania dokumentu dostawy określony w ustawie o podatku akcyzowym jest zgodny z przyjętymi w przepisach podatkowych terminami przedawniania się zobowiązań podatkowych i przechowywania ksiąg (dokumentów) podatkowych.

powrót Akcyza Jak długo należy przechowywać dokument dostawy wyrobów węglowych?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________