ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Wzrost składki na ubezpieczenie wypadkowe

czwartek, 23 lutego 2012 17:24

Wzrost składki na ubezpieczenie wypadkowe

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W maju 2012 r. pracodawcy zapłacą wyższą składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Składka wypadkowa wzrasta od dnia 1 kwietnia 2012 r.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków jest wykonaniem upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą płatnicy składek podzieleni są na dwie grupy:

 • zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
 • zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Dla wszystkich płatników składek, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki na to ubezpieczenie jest taka sama i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności. Taka sama stopa procentowa składki obowiązuje dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON.

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek, zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy dany płatnik i wskaźnika korygującego ustalonego dla tego płatnika. Stopę procentową składki Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala tym płatnikom składek, którzy za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe przesłali w Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA.

Informację tę przekazują płatnicy składek, którzy podlegają wpisowi do rejestru REGON, byli zgłoszeni w ZUS jako pł atnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy, za który składana jest informacja ZUS IWA i przynajmniej jeden dzień w styczniu nastę pnego roku oraz zgłaszali w roku kalendarzowym, za który składana jest informacja, średnio, co najmniej 10 ubezpieczonych do ubezpieczenia wypadkowego.

Pozostali płatnicy składek samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla nich stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi tyle co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której planik należy.

Płatnicy składek zostali przyporządkowani do określonych grupdziałalności, w zależności od rodzaju działalności Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ujętej w rejestrze REGON podmiotów gospodarki narodowej.

Kategorie ryzyka wraz z odpowiadającymi im stopami procentowymi składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności ustala Minister Pracy i Polityki Społecznej. Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w zależności od ryzyka określonego następującymi wskaźnikami częstości:

 1. poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem,
 2. poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich,
 3. stwierdzonych chorób zawodowych,
 4. zatrudnionych w warunkach zagrożenia w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Wpływ każdego z wymienionych wskaźników częstości na ustalenie kategorii ryzyka dla grupy działalności jest równy. Natomiast kategorię ryzyka dla płatnika składek, od której zależy indywidualny wskaźnik korygujący ustala się w zależności od ryzyka określonego następującymi wskaźnikami częstości:

 1. poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem,
 2. poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i cięż kich,
 3. zatrudnionych w warunkach zagrożenia w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Wpływ wskaźników częstości określonych w pkt 1 i 2 na ustalenie kategorii ryzyka dla płatników składek jest równy, a wskaźnika częstości określonego w pkt 3 – dwukrotnie większy niż każdego z tych dwóch wskaźników.

O ostatecznej wysokości stopy procentowej składki dla płatników składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych i byli zobowiązani do składania ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe decydować będzie zarówno stopa procentowa ustalona dla grupy dzia łalności, jak i indywidualny wskaźnik korygujący ustalany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dopuszczalne wartości wskaźnika korygującego wynoszą od 0,5 do 1,5 (art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne w dniu 31 stycznia danego roku. Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe, co oznacza, że począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2012 r. dla poszczególnych grup działalności powinny być ogłoszone nowe kategorie ryzyka.

Projektowane rozporządzenie określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki. W stosunku do obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowały 22 grupy działalności. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 14 grup, natomiast w przypadku 28 grup efektem zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Najniższa stopa procentowa składki wynosi jak dotychczas 0,67%, natomiast najwyższa wynosi 3,86% (dotychczas 3,33%). Wzrost najwyższej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe wynika ze zwiększenia najwyższej kategorii ryzyka i dotyczy wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (lignitu).

Ponieważ stopa procentowa składki dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności oznacza to, że w nowym roku składkowym dla tych płatników składek będzie ona wyższa i wyniesie 1,93% (obecnie 1,67%). Natomiast ci płatnicy składek, którzy nie składali informacji ZUS IWA z uwagi na brak obowiązku jej składania, składkę na ubezpieczenie wypadkowe opłacają według stopy procentowej właściwej dla ich grupy działalności.

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

Grupy działalności kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

powrót ZUS i Prawo pracy Wzrost składki na ubezpieczenie wypadkowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________