ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od spadków i darowizn Darowizna. Może zmienić stawkę podatku z 75% na 20%

wtorek, 28 lutego 2012 11:48

Darowizna. Może zmienić stawkę podatku z 75% na 20%

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Postępowanie w sprawie ustalenia przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach może prowadzić do stwierdzenia, że nie ma pokrycia dla poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków w mieniu zgromadzonym w tym roku lub wcześniej. Na tej podstawie podatnik jest obciążany sankcyjną stawką podatku w wysokości 75%.

Udowodnienie otrzymania darowizny może tę stawkę obniżyć do 20% (wyrok z dnia 25 stycznia 2012 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie I SA/Ol 725/11).

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił podatnikowi zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. w wysokości 114.574 zł, po tym jak w wyniku kontroli stwierdził znaczną dysproporcję pomiędzy osiągniętymi przez podatnika w 2007 r. dochodami i zgromadzonymi na dzień 1 stycznia 2007 r. zasobami finansowymi. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej stwierdził, że poniesione w 2007 r. wydatki nie znalazły pokrycia w zgromadzonym mieniu pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania, co stanowiło podstawę do ustalenia stronie zobowiązania podatkowego w wymienionej wyżej wysokości.

Organ zwrócił uwagę, że w myśl tych uregulowań, przesłanką ustalenia przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu jest stwierdzenie braku pokrycia poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, w mieniu zgromadzonym w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Dyrektor Izby Skarbowej odmówił też wiarygodności twierdzeniom podatnika, zgodnie z którymi środki zgromadzone na rachunku bankowym na początek 2007 r. oraz poniesione w tym roku wydatki pochodziły z darowizny w wysokości 250.000 zł, otrzymanej w 1997 r. od rodziców.

Jedynym dowodem potwierdzającym fakt otrzymania darowizny były zeznania rodziców podatnika oraz jego siostry. Z zeznań rodziców podatnika wynikało, iż mieli oni przekazać w 1997 r. swoim nieletnim dzieciom darowizny pieniężne, w wysokości odpowiednio 200.000 zł oraz 250.000 zł. Pieniądze te nie były przeznaczone na żaden konkretny cel, miały służyć dzieciom na przyszłość. Rodzice mieli przekazać je w formie gotówki, która następnie była przechowywana w domu, w pawlaczu, znajdującym się w sypialni. Pieniędzmi opiekowała się matka, ale dzieci mogły nimi swobodnie dysponować i brać kiedy chciały. Rodzice podatnika zeznali również, iż nie chcieli trzymać pieniędzy w banku z obawy, że gdyby im się coś stało, dzieci nie mogłyby ich pobrać.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie podatnik wskazał, że organy podatkowe niesłusznie odmówiły prawdziwości zeznaniom świadków dotyczącym dokonania darowizny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał, że skargę należy uwzględnić. Na tle sprawy zauważenia i podkreślenia w pierwszej kolejności wymaga, nie dostrzeżona w związku z prowadzonym przez organy podatkowe postępowaniem, treść art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz.U z 2004 r . nr 142, poz. 1514 ), zgodnie z którym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

W sytuacji zaś, gdy oczywistym jest, że w związku z postępowaniem w niniejszej sprawie doszło do wskazanego w powyższym uregulowaniu, powołania się podatnika na dokonanie darowizny, fakt ten organ powinien rozważyć z urzędu. Niewątpliwie istotną okolicznością dla prawidłowego zastosowania art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jest ustalenie, czy faktycznie doszło do otrzymania darowizny. W tym jednak zakresie, odmiennie niż w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (w którym, to na podatniku spoczywa ciężar wykazania źródeł pokrycia wydatków spornego roku podatkowego), to organ powinien przedstawić dowody, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości podważający podnoszony przez stronę fakt otrzymania darowizny.

Na gruncie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, dotychczasowe ustalenia Dyrektora Izby Skarbowej są, zdaniem Sądu, niewystarczające aby przyjąć, iż wersja strony odnośnie darowizny nie zasługuje na wiarę. Tym bardziej, gdy w myśl tego uregulowania skutek powołania się na darowiznę wiąże się z koniecznością zapłaty podatku według sankcyjnej, 20% stawki.

Reasumując Sąd stwierdził, iż w związku z powołaniem się przez podatnika w toku postępowania z nieujawnionych źródeł na okoliczność otrzymania darowizny, obowiązkiem organu było w pierwszej kolejności rozważenie podstaw zastosowania w sprawie przepisu art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W celu wyjaśnienia powyższej kwestii na gruncie tego uregulowania, (uwzględniając, że ciężar przedstawienia dowodów podważających tezę o darowiźnie, spoczywa w tym przypadku na prowadzącym postępowanie), organy powinny ustalić bez wątpliwości, czy darowizna, na którą powoływał się podatnik rzeczywiście została dokonana.

Organy podatkowe muszą mieć przy tym na uwadze, że ewentualne wykluczenie zastosowania w sprawie wymienionego przepisu może nastąpić dopiero wówczas, jeżeli zebrany materiał dowodowy podważy w sposób jednoznaczny podnoszoną przez stronę wersję o otrzymaniu darowizny. W przeciwnym wypadku organy podatkowe mają obowiązek opodatkowania takiej darowizny według stawki 20%, a nie opodatkowania wydatków sfinansowanych tą darowizną według stawki 75% (art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dopiero wówczas, gdy wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku od darowizny jest niemożliwe, organ może rozważyć kwestie związane z ewentualnym kwalifikowaniem jej do przychodów z innego źródła, opodatkowanych według zasad określonych w art. 20 ust. 3 ww. ustawy.

powrót Podatek od spadków i darowizn Darowizna. Może zmienić stawkę podatku z 75% na 20%

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________