ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Podatkowe skutki zmiany stron umowy leasingu operacyjnego

wtorek, 28 lutego 2012 14:00

Podatkowe skutki zmiany stron umowy leasingu operacyjnego

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

W przypadku umowy leasingu podatnik nie musi prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, aby móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na używanie samochodu osobowego. Zmiana stron umowy leasingu (cesja) może powodować, że umowa leasingu taką być przestaje i koszty podatkowe rozlicza się inaczej.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują wprost skutków podatkowych zmiany stron umowy leasingu. Unormowania zawarte w art. 23a-23l tej ustawy określają jedynie skutki podatkowe rozporządzania przedmiotem leasingu po upływie podstawowego okresu umowy oraz skutki podatkowe występujące w trakcie trwania umowy.

W związku z powyższym skutki podatkowe cesji umowy leasingu należy wywodzić z ogólnych przepisów prawa podatkowego. W świetle przepisów Kodeksu cywilnego, cesja umowy leasingu z leasingobiorcy na osobę trzecią jest dopuszczalna w trakcie trwania umowy leasingu, nie może jednak oznaczać automatycznego wstąpienia tej osoby w podatkowe uprawnienia pierwotnego leasingobiorcy.

To, że Kodeks cywilny w przypadku umowy leasingu dopuszcza możliwość przejęcia przez nowego korzystającego wszystkich praw i obowiązków poprzedniego korzystającego bez rozwiązywania umowy leasingowej nie oznacza, iż dokonana cesja będzie miała analogiczne skutki na gruncie prawa podatkowego.

Prawo podatkowe nie dopuszcza przeniesienia uprawnień podatkowych z jednego leasingobiorcy na drugiego leasingobiorcę w wyniku umowy cesji, gdyż sytuacja taka nie została przewidziana w rozdziale 14 Działu III Ordynacji podatkowej, normującego prawa i obowiązki następców prawnych.

Przystąpienie do umowy leasingu nowego korzystającego oznacza, iż w pełni uzasadnionym staje się konieczność zbadania, czy na dzień cesji umowa ta stanowi dla tego podmiotu podatkową umowę leasingową. Nie można mówić o kontynuacji podatkowej umowy leasingowej w sytuacji, gdy korzystającym został nowy podatnik i przystępuje on do umowy, której okres obowiązywania jest już krótszy, niż w momencie podpisywania jej przez pierwszego korzystającego.

 Jeżeli suma opłat, określona w nowo zawartej umowie, będzie niższa od wartości początkowej środka trwałego (np. samochodu osobowego), tym samym nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 23b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, a umowa nie będzie spełniać kryteriów dla uznania jej za umowę leasingu o której mowa w art. 23b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, co oznacza niemożność realizacji uprawnień przyznanych przez przepisy podatkowe w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych przez nowego korzystającego rat leasingowych.

W takim przypadku dla celów podatkowych w odniesieniu do używanego na podstawie ww. umowy samochodu osobowego będą miały zastosowanie ogólne zasady wynikające z art. 22 ust. 1 ww. ustawy w powiązaniu z art. 23l ustawy, w myśl którego do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz niespełniającej warunków, określonych ww. przepisach, stosuje się przepisy, o których mowa w art. 11, 22 i 23, dla umów najmu i dzierżawy.

W celu ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów związanych z wykorzystywaniem samochodu osobowego przejętego w wyniku cesji umowy, podatnik zobowiązany będzie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Z treści tego przepisu oraz art. 23 ust. 3b i art. 23 ust. 5 ww. ustawy jednoznacznie wynika, że z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i ustalania na podstawie powyższej ewidencji kosztów uzyskania przychodów związanych z eksploatacją samochodów osobowych zwolnieni zostali podatnicy, którzy używają takich pojazdów na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 ustawy. Pozostali użytkownicy samochodów osobowych, niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych, są obowiązani do prowadzenia takiej ewidencji i ograniczeni możliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych na potrzeby działalności gospodarczej - do wydatków wynikających z tej ewidencji.

Ustawodawca nie ograniczył wydatków, które wchodzą w skład tzw. "kilometrówki" wyłącznie do kosztów eksploatacji. W żadnym punkcie art. 23 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy nie wskazał, że "kilometrówką" należy objąć jedynie koszty eksploatacji, wskazując na pojęcie "używania" samochodu osobowego, które jest pojęciem szerszym niż "eksploatacja" i obejmuje również opłaty z tytułu używania pojazdu. Zatem wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu korzystania - w wyniku cesji praw i obowiązków leasingobiorcy - z samochodu osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej są przez ustawodawcę limitowane do tzw. "kilometrówki" i traktowane tak jak inne wydatki związane z jego używaniem.

Skoro zatem zawarta przez podatnika umowa, nie będzie spełniać warunków do uznania jej za umowę leasingu, o której mowa w art. 23b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, do kosztów uzyskania przychodów związanych z korzystaniem samochodu osobowego, będzie miał zastosowanie przepis art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy. Podatnik może zatem zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki z tytułu jego używania (w tym raty ustalone w umowie) wyłącznie na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu, do wysokości limitu określonego w tym przepisie.

powrót Podatki dochodowe Podatkowe skutki zmiany stron umowy leasingu operacyjnego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________