ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Spółka może odliczyć VAT od zakupów dokonanych przez przyszłych wspólników

czwartek, 01 marca 2012 21:34

Spółka może odliczyć VAT od zakupów dokonanych przez przyszłych wspólników

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 1 marca 2012 r. wydał wyrok w sprawie dotyczącej polskiej spółki jawnej i jej prawa do odliczenia VAT od zakupów inwestycyjnych.

Zakończyło się postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-280/10 Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz.

 

Sprawa dotyczyła pytań wniesionych przez Naczelny Sąd Administracyjny, tzn. interpretacji przepisów dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Chodziło o stwierdzenie czy i komu przysługuje prawo do odliczenia VAT w przypadku, gdy wydatki inwestycyjne na cele działalności gospodarczej zostały poniesione przez osoby fizyczne, które następnie stały się wspólnikami spółki, nieistniejącej jeszcze jako odrębny podmiot prawa w momencie ich poniesienia.

Polska stanęła na stanowisku, że uprawnionym do odliczenia podatku naliczonego z faktur za wydatki inwestycyjne poniesione na rzecz spółki przed jej formalnym zarejestrowaniem są osoby fizyczne, które w staną się lub już są wspólnikami spółki. Zaś faktura dokumentująca poniesione wydatki inwestycyjne wystawiona na przyszłych wspólników, a nie na samą spółkę, uniemożliwia realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych wydatków, jeżeli na fakturze nie wskazano numeru identyfikacyjnego VAT spółki w organizacji.

W opinii Kopalni Odkrywkowej skoro faktura została wystawiona na wspólników, a nie na spółkę, nic nie stoi na przeszkodzie aby z prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi skorzystały osoby fizyczne.

Odmienne stanowisko zajęła Komisja Europejska, która w swoich uwagach podkreśliła, że różnica pomiędzy osobami fizycznymi, które poniosły wydatki inwestycyjne, a spółką, która chce dokonać odliczenia podatku naliczonego z tytułu takich wydatków, ma jedynie charakter formalnoprawny, w związku z czym nie powinna ona stać na przeszkodzie prawu do odliczenia, jeżeli istnieją obiektywne przesłanki pozwalające przyjąć, że nabycie przez wspólników stanowi wydatek inwestycyjny w celu wykonywania działalności gospodarczej przez zawiązaną przez nich spółkę.

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 1 marca 2012 r. orzekł, że polskie przepisy uniemożliwiają spółce odliczenie VAT naliczonego w związku z wydatkami dokonanymi przez przyszłych wspólników są sprzeczne z prawem europejskim. Faktura, wystawiona przed formalną rejestracją spółki, a co za tym idzie przed identyfikacją spółki do celów podatku VAT, wystawiona na jej przyszłych wspólników nie powinna wykluczać prawa do odliczenia VAT przez spółkę.

powrót VAT Spółka może odliczyć VAT od zakupów dokonanych przez przyszłych wspólników

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________