ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT MF wyjaśnia kwestię stawki VAT na pieluchy

wtorek, 06 marca 2012 10:27

MF wyjaśnia kwestię stawki VAT na pieluchy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów zweryfikuje zasadność stosowania stawki podstawowej VAT na pieluchy wielorazowego użytku.

Pod poz. 81 załącznik nr 3 do ustawy o VAT, jako objęte stawką VAT 8% wymienia:

- ex 17.22.12.0 Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych - wyłącznie:

  1. podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,
  2. tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,
  3. wata celulozowa, paczkowana,
  4. pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt,
  5. pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych.

Nie kwalifikują się do ww. pieluszki tetrowe wielorazowe, zatem muszą zostać opodatkowane stawką 23% VAT. Od dnia 1 stycznia 2012 r. wzrósł bowiem VAT na artykuły dla niemowląt. Wcześniej obowiązywała stawka obniżona, jednak Komisja Europejska zakwestionowała jej stosowanie przez Polskę, w efekcie ustawa o VAT została znowelizowana.

Poz. 3 załącznika III do dyrektywy 2006/112/WE w związku z art. 98 ust. 2 tej dyrektywy pozwala stawki obniżone stosować wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III. Załącznik nr 3 do dyrektywy wymienia w poz. 3 produkty farmaceutyczne zwykle stosowane dla ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych, łącznie z produktami używanymi do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej.

Zatem, pieluszki wielorazowe z tetry mogłyby zostać objęte stawką obniżoną VAT na tej podstawie. Najlepsza w tej sytuacji byłaby szybka nowelizacja rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT, w którym Minister Finansów obniżyłby stawkę VAT na pieluszki do 8% VAT.

Jakie jest stanowisko Ministra Finansów w sprawie opodatkowania VAT pieluszek?

W odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów w dniu1 marca 2012 r. udzielił następującej odpowiedzi.

W okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt – w tym pieluszki z tkanin bawełnianych i włókien syntetycznych wielorazowego użytku – były opodatkowane 8-procentową stawką podatku od towarów i usług, na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) w związku z poz. 76 załącznika nr 3 do tej ustawy.

W związku z uchyleniem tej pozycji (dot. odzieży i dodatków dla niemowląt) ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy (Dz.U. nr 64, poz. 332) od dnia 1 stycznia 2011 r. na ww. pieluszki obowiązuje stawka podstawowa.

Minister podkreślił, że uchylenie poz. 76, jak również poz. 77 (dot. obuwia dziecięcego) w załączniku nr 3 do ww. ustawy o VAT było konieczne, z uwagi na potrzebę wykonania wyroku Trybunału z dnia 28 października 2010 r. w sprawie C-49/09, mającej za przedmiot skargę Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

W wyroku tym Trybunał orzekł, iż stosując obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej w wysokości 7% w stosunku do dostaw, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie przepisów art. 98 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w związku z jej załącznikiem III. Niewykonanie tego wyroku mogłoby spowodować konsekwencje finansowe dla Polski.

Pieluszki jednorazowe (dla niemowląt i osób dorosłych), celulozowe, sklasyfikowane (według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., Dz.U. nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) w grupowaniu 17.22.12.0 są opodatkowane stawką obniżoną – zgodnie z art. 146a pkt 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 81 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Jednocześnie Minister Finansów zaznaczył, iż pieluszki nazwane przez niektórych handlowców ekologicznymi (wielokrotnego użytku) stanowią asortyment wyrobów odzieżowych. Wśród tych wyrobów mieszczą się również pieluchy bawełniane (tetrowe i flanelowe), których   cechy użytkowe pozwalają na ich zastosowanie w gospodarstwie domowym nie tylko w zakresie wyznaczonym ich nazwą.

Minister podkreślił też, że tego rodzaju produkty nie mogłyby być zaliczone do produktów używanych do higieny osobistej, które zgodnie z art. 98 ust. 2 i poz. 3 załącznika nr 3 do dyrektywy Rady 2006/112/WE mogą być objęte stawką obniżoną.

Kwestia pieluch wielokrotnego użytku ponownie jednak zostanie przeanalizowana w ramach prac nad przeglądem zakresu stosowania obniżonych stawek podatku VAT w odniesieniu do produktów używanych do higieny osobistej.

powrót VAT MF wyjaśnia kwestię stawki VAT na pieluchy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________