ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2012

wtorek, 06 marca 2012 11:20

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 marca 2012 r. zmienia się wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Sprawdź, wysokość najniższych gwarantowanych świadczeń.

Od 1 marca 2012 r. wrosła wysokość wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zdecydowana większość, nie wszystkie jednak, z nich zostanie podwyższona o kwotę 71 zł.

 

Najniższe emerytury i renty

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2012 r.:

 • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna - 799,18 zł
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 613,38 zł
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 959,02 zł
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową- 736,06 zł

Dodatki do emerytur i rent

Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2012 r.:

 • dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie - 195,67 zł
 • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 293,51 zł
 • dodatek dla sieroty zupełnej - 367,79 zł
 • dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego - 195,67 zł
 • dodatek kompensacyjny - 29,35 zł
 • świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy - od 9,81 zł do 195,67 zł
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy - od 9,81 zł do 195,67 zł.

Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

 • zwaloryzowane - 682,67 zł
 • przyznane po raz pierwszy - 671,31 zł

Kwota bazowa

 • Od 1 marca 2011 r. 2822,66 zł
 • Od 1 marca 2012 r. 2974,69 zł

Renta socjalna

Od 1 marca 2012 r.:

 • zwaloryzowana 682,67 zł
 • przyznana po raz pierwszy 671,31 zł

Od dnia 1 stycznia 2012 r. prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. W związku z tym, kwota przychodu uzasadniająca zawieszanie rent socjalnych wynosi w okresie:

 • od 1 stycznia 2012 r. do 28 lutego 2012 r. 2 391,20 zł.
 • od 1 marca 2012 r. do 31 maja 2012 r. 2 510,80 zł.

Świadczenie przedemerytalne

Od 1 marca 2012 r. - 938,25 zł

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2012 r.:

 • dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2011 r. - 849,90 zł
 • graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2011 r. - 2.379,70 zł
 • dopuszczalna roczna kwota przychodu 10.198,80 zł
 • graniczna roczna kwota przychodu - 28.556,40 zł.

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

W okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

 • 645 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • 645 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,
 • 11.287 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
 • 11.287 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,
 • 58.050 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
 • 29.025 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
 • 58.050 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 11.287 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
 • 58.050 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 11.287 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
 • 11.287 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
 • 29.025 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 11.287 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów

Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

 • od 1 czerwca 2011 r. - 2.426,50 zł
 • od 1 września 2011 r. - 2.356,30 zł
 • od 1 grudnia 2011 r. - 2.391,20 zł
 • od 1 marca 2012 r. - 2.510,80 zł

Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

 • od 1 czerwca 2011 r. - 4.506,30 zł
 • od 1 września 2011 r. - 4.376,00 zł
 • od 1 grudnia 2011 r. - 4.440,80 zł
 • od 1 marca 2012 r. - 4.662,80 zł

Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:

 • rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,
 • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie.

Od 1 stycznia 1999 r. zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły wiek: 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni.

Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj.: od 1 marca 2012 r.:

 • 528,00 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 396,03 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 448,83 zł - renta rodzinna dla jednej osoby.

Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia. Graniczne kwoty przychodu dla 2011 r. wynoszą odpowiednio:

 • 28.444,40 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2011 r.
 • 52.824,80 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2011 r.
powrót ZUS i Prawo pracy Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________