ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT na desery mleczne. Wyjaśnia MF

piątek, 09 marca 2012 13:13

Stawka VAT na desery mleczne. Wyjaśnia MF

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Producenci wyrobów mlecznych mają wątpliwości dotyczące ustalenia prawidłowej stawki VAT przy sprzedaży deserów mlecznych, a więc produktów, których dominującym składnikiem jest mleko, które to produkty zawierają również inne dodatki (np. zagęstniki, tłuszcze roślinne, aromaty i barwniki, skrobię oraz owoce). W związku z tym w dniu 2 marca 2012 r. odpowiedzi udzielił Minister Finansów.

Dostawcy deserów mlecznych stosują dla analogicznych produktów różne stawki VAT, tj.:

  • 5% – traktując desery mleczne jako wyroby mleczarskie objęte grupowaniem PKWiU 10.5. Grupowanie to zasadniczo objęte jest poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) zawierającego wykaz towarów opodatkowanych 5% stawką VAT;
  • 8% – traktując desery mleczne jako pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, objęte grupowaniem PKWiU 10.89.19.0. Grupowanie to zasadniczo objęte jest poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zawierającego wykaz towarów opodatkowanych 8% stawką VAT.

Minister Finansów zajął stanowisko w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług deserów mlecznych, uprzejmie informuję. Desery mleczne sklasyfikowane (według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., Dz.U. nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) w grupowaniu 10.5 „Wyroby mleczarskie” podlegają opodatkowaniu wg 5% stawki podatku VAT – na podstawie art. 41 ust. 2a oraz poz. 21 załącznika nr 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).

Desery mleczne (z wyjątkiem deserów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% - te będą objęte 23% stawką VAT) sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane” podlegają opodatkowaniu według 8% stawki podatku VAT – na podstawie art. 146a ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 48 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Inne traktowanie deserów mlecznych przez organy statystyczne jako „wyroby mleczne” od deserów mlecznych zaliczonych do pozostałych artykułów spożywczych, według wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), wynika stąd że zakres rzeczowy większości grupowań, obejmujących wyroby, jest określony zakresem rzeczowym odpowiednich pozycji Nomenklatury Scalonej (CN) – do której część opisową stanowią Noty wyjaśniające do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS), to znaczy że każde grupowanie PKWiU 2008 odpowiada całej pozycji, części pozycji lub stanowi agregat kilku pozycji CN.

Wyroby określone zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN) jako mleczarskie objęte są działem CN 4 Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone oraz odpowiednio grupą 10.5 Wyroby mleczarskie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Przy czym produkty mleczarskie – inne niż: masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymywane z mleka, produkty mleczarskie do smarowania, sery i twarogi objęte są pozycjami CN, od 0401 do 0404.

Zgodnie z uwagami ogólnymi do działu CN 4, not wyjaśniających do HS – pozycje od 0401 do 0404 obejmują następujące produkty mleczne:

a) mleko, tzn. mleko pełnotłuste oraz mleko częściowo lub całkowicie odtłuszczone,
b) śmietanę,
c) maślankę, zsiadłe mleko i ukwaszoną śmietanę, jogurt, kefir oraz inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietanę,
d) serwatkę,
e) produkty składające się z naturalnych składników mleka gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Produkty wymienione w punktach od a do e, oprócz składników naturalnego mleka (np. mleko wzbogacone w witaminy lub sole mineralne), mogą zawierać dodatkowo małe ilości środków stabilizujących, które służą do utrzymania naturalnej konsystencji produktu w czasie transportu w stanie płynnym (np. fosforan disodu, cytrynian sodu i chlorek wapnia), jak również bardzo małe ilości przeciwutleniaczy lub witamin normalnie niewystępujących w mleku.

Niektóre z tych produktów mogą zawierać również małe ilości związków chemicznych (np. diwęglan sodu) koniecznych do ich przetworzenia; produkty w postaci proszku lub granulek mogą zawierać środki przeciwzbrylające (np. fosfolipidy, bezpostaciowy ditlenek krzemu).

Pozycja CN 0403 Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao – obejmuje produkty, które oprócz dodatków wymienionych w uwagach ogólnych not wyjaśniających do niniejszego działu (...) mogą zawierać również dodatek cukru lub innego środka słodzącego, substancji smakowo-zapachowych, owoców (włącznie z pulpą i dżemami), orzechów lub kakao.

Pozycja CN 0404 Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – obejmuje, poza serwatką, produkty świeże lub zakonserwowane składające się ze składników mleka, które nie posiadają takiego składu, jak produkt naturalny, pod warunkiem że nie są one bardziej szczegółowo wymienione gdzie indziej.

Tak więc pozycja ta obejmuje produkty, które nie zawierają jednego lub więcej naturalnych składników mleka, mleko, do którego zostały dodane naturalne składniki mleka (na przykład w celu uzyskania produktu wysokobiałkowego). Dział CN 4 wyłącza natomiast między innymi:

a) przetwory spożywcze oparte na produktach mleczarskich (w szczególności pozycja 1901);
b) produkty otrzymane z mleka przez zastąpienie jednego lub więcej naturalnych składników (np. tłuszczy masłowych), inną substancją (np. tłuszczami oleinowymi) (pozycja 1901 lub 2106).

Zakres grupowania PKWiU 10.89.19.0 Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane – określa m.in. pozycja CN 1901 Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, podpozycja 1901 90 – Pozostałe.

Zgodnie z uwagami ogólnymi not wyjaśniających do działu CN 19 – niniejszy dział obejmuje szereg przetworów zwykle używanych do żywności, które są wyprodukowane (...) z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404.

Według wyjaśnień do pozycji CN 1901 – przetwory objęte niniejszą pozycją mogą być odróżnione od produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 w ten sposób, że oprócz naturalnych składników mleka zawierają inne składniki niedozwolone w produktach wcześniejszych pozycji. Tak więc pozycja 1901 obejmuje np.:

  1. przetwory w proszku lub w postaci płynnej używane jako żywność dla niemowląt lub w celach dietetycznych i zawierające mleko, do którego zostały dodane drugorzędne składniki (np. kasze zbożowe, drożdże);
  2. produkty mleczne otrzymywane przez zastąpienie jednego lub więcej składników mleka (np. tłuszczu masłowego) innymi substancjami (np. tłuszczem oleinowym); produkty objęte niniejszą pozycją mogą być słodzone i mogą zawierać kakao, jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje produktów o charakterze wyrobów cukierniczych (pozycja 1704) i produktów zawierających 5% masy lub więcej kakao obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy (pozycja 1806) oraz napojów (dział 22).

Reasumując, wyroby określane jako „desery” lub „desery mleczne” stanowią bardzo zróżnicowaną grupę artykułów, powstałych na bazie mleka, o różnym składzie procentowym i stosowanych nazwach handlowych. Na podstawie ustaleń, poczynionych przez Główny Urząd Statystyczny, w kwestii klasyfikowania przedmiotowych wyrobów przez służby statystyki publicznej należy zaznaczyć, że w większości przypadków nie spełniają one warunków zaklasyfikowania do działu CN 04 oraz, odpowiednio, grupy PKWiU 10.5 Wyroby mleczarskie.

Wyjaśnienia Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że obniżenie z 8% do 5% stawki podatku VAT dla deserów mlecznych, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0, nie ma istotnego wpływu na „ujednolicenie zasad opodatkowania wyrobów mleczarskich”, bowiem produkty te nie spełniają (i nie spełniały wcześniej) warunków do zaliczenia ich do tych wyrobów.

Przedstawiona kwestia nie jest zatem analogiczna do sytuacji wyrobów seropodobnych. Obniżenie stawki do wysokości 5% dla wyrobów masłopodobnych (miksów) i wyrobów seropodobnych (analogów serów) nadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU ex 10.89.19.0) było związane zarówno z faktem, że produkty te stanowią popularne zamienniki (substytuty) masła oraz serów w wielu gospodarstwach domowych, jak i z faktem, iż w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. Urząd Statystyczny w Łodzi klasyfikował te produkty (według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) w grupowaniu 15.5 „Produkty mleczarskie”, co w konsekwencji mogło spowodować, że znaczna część podatników stosowała do tych towarów stawkę 5% zamiast 8%.

powrót VAT Stawka VAT na desery mleczne. Wyjaśnia MF

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________