ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT na e-booki. Wyjaśnia MF

piątek, 09 marca 2012 13:55

Stawka VAT na e-booki. Wyjaśnia MF

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W sprawie różnych stawek VAT stosowanych do książek elektronicznych sprzedawanych na nośnikach cyfrowych i przez Internet, odpowiedzi na interpelację poselską w dniu 1 marca 2012 r. udzielił Minister Finansów.

Tytułem wstępu Minister Finansów zauważył, iż różnorodność form utrwalania oraz dostarczania publikacji książkowych wiążąca się z określonymi konsekwencjami na gruncie podatku VAT może prowadzić do niejasności. Dlatego w celu uniknięcia tej potencjalnej niejednoznaczności, a także na potrzeby rzetelnego przedstawienia problemu - obok tradycyjnej, drukowanej formy książek występują również książki zapisane w formie elektronicznej (cyfrowej). Te ostatnie mogą z kolei być dostarczane na fizycznych nośnikach danych cyfrowych (np. dyskach, taśmach) lub w formie transferu danych przez Internet.

Istotne w tym wypadku jest to, iż to forma dostarczania publikacji książkowych, a nie forma ich utrwalenia stanowi podstawę odmiennego traktowania na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Na podstawie art. 41 ust. 2a tej ustawy do katalogu towarów opodatkowanych stawką 5% zostały zaliczone towary wymienione w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, w tym książki drukowane, książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach, oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN (poz. 32 i 33 załącznika nr 10). Natomiast w odniesieniu do książek przesyłanych przez Internet jako usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje podstawowa stawka VAT, która obecnie wynosi w Polsce 23%.

Sformułowanie przepisów prawa krajowego w sposób przedstawiony powyżej jest bezpośrednią pochodną regulacji unijnych, do przestrzegania których Polska jest bezwzględnie zobowiązana, w szczególności w obliczu harmonizacji systemu podatku od wartości dodanej w obrębie państw należących do Unii Europejskiej.

Na gruncie przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) dostawa towarów i świadczenie usług podlegają co do zasady opodatkowaniu według stawki podstawowej. Jednakże na mocy art. 98 ust. 2 tej dyrektywy państwa członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę VAT w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku III do dyrektywy. W pkt 6 ww. załącznika zostało wymienione dostarczanie książek oraz podobnych materiałów drukowanych.Należy jednocześnie podkreślić, iż na mocy dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz.Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11) do ww. art. 98 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE zostało wprowadzone zastrzeżenie, iż „stawki obniżone nie mają zastosowania do usług świadczonych drogą elektroniczną”. Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1) do „usług świadczonych drogą elektroniczną”, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Do powyższej kategorii usług zostały wprost zaliczone usługi polegające na dostarczaniu obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianiu baz danych, w tym zawartości książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych (art. 7 ust. 2 lit. f ww. rozporządzenia i załącznik I pkt 3 lit. c do tego rozporządzenia w związku z pkt 3 załącznika II do dyrektywy 2006/112/WE).

Zasadniczym bowiem powodem zastosowania w polskim ustawodawstwie odmiennych stawek podatku VAT w odniesieniu do książek przesyłanych drogą elektroniczną oraz do książek dostarczanych na fizycznych nośnikach ich treści jest konieczność zachowania zgodności z prawem unijnym. Mając na uwadze brzmienie przytoczonych przepisów prawa Unii Europejskiej, należy stwierdzić, iż w obecnym stanie prawnym odmienne sformułowanie krajowych regulacji dotyczących stawek podatku VAT nie jest możliwe bez złamania międzynarodowych zobowiązań państwa polskiego.

Ponadto, również z uwagi na fakt, iż VAT jest podatkiem zharmonizowanym w ramach Unii Europejskiej, wszelkie działania państw członkowskich, które nie znajdują oparcia w przepisach prawa unijnego, a tym bardziej są z nimi sprzeczne, narażają te państwa na wszczęcie przez Komisję Europejską postępowania naruszeniowego w zakresie niezgodnego z postanowieniami prawa unijnego stosowania przepisów VAT. Niezastosowanie się przez państwo członkowskie do zaleceń Komisji skutkuje co do zasady skierowaniem sprawy przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co z kolei może wiązać się z określonymi sankcjami finansowymi. Kary nałożone na państwo członkowskie są regulowane ze środków publicznych państwa, a tym samym ze środków pochodzących przede wszystkim z podatków i innych danin publicznych.

Odnosząc się do wskazanych przypadków obniżenia stawki VAT na ww. usługi przez niektóre państwa członkowskie, z opublikowanej na stronie internetowej Komisji Europejskiej tabeli stawek VAT obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej w 2012 r. wynika, iż Francja i Luksemburg jako jedyne z 27 państw członkowskich zdecydowały się na zastosowanie w tym zakresie stawek obniżonych. Pozostałe państwa niezmiennie stosują do sprzedaży e-booków stawkę podstawową. Minister Finansów wskazał, że nie jest instytucją uprawnioną do oceny rozwiązań stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Dodatkowo wskazał, że w dniu 6 grudnia 2011 r. został opublikowany komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przyszłości podatku VAT – W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT (COM (2011) 851). Komunikat ten nie ma mocy wiążącej, stanowi bowiem dokument pozalegislacyjny, w którym Komisja Europejska przedstawiła wyłącznie swoją koncepcję zmiany systemu VAT.

W dokumencie tym Komisja zapowiedziała dokonanie w 2012 r. oceny istniejącej struktury stawek podatku VAT (przy założeniu m.in., że „podobne towary i usługi powinny podlegać takiej samej stawce podatku VAT, przy czym należy w tej mierze wziąć pod uwagę postęp technologiczny, tak aby uzyskać zbieżność pomiędzy środowiskiem on-line i światem fizycznym”), a następnie, po przeprowadzeniu stosownych konsultacji, wystąpienie do końca 2013 r. z projektem legislacyjnym. Podkreślić jednak należy, że jakakolwiek zmiana dyrektywy VAT wymaga jednomyślności wszystkich państw członkowskich.

Zatem co do planów wyrównania stawek podatku VAT dla książek elektronicznych sprzedawanych na nośnikach fizycznych oraz przez Internet, Minister Finansów stwierdził, iż jakiekolwiek ewentualne zmiany w opodatkowaniu książek elektronicznych w Polsce będą możliwe po stworzeniu podstaw prawnych do takiego działania na szczeblu unijnym.

powrót VAT Stawka VAT na e-booki. Wyjaśnia MF

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________