ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od spadków i darowizn Spadkobierca może odzyskać VAT od inwestycji rozpoczętej przez spadkodawcę

poniedziałek, 12 marca 2012 11:22

Spadkobierca może odzyskać VAT od inwestycji rozpoczętej przez spadkodawcę

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 28 lutego 2012 r. potwierdził, że spadkobierca ma prawo do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, odnoszących się do inwestycji, którą rozpoczął spadkodawca.

Podatniczka w spadku po matce otrzymała budynek mieszkalny z rozpoczętą jego rozbudową. Plan rozbudowy i pozwolenie na rozbudowę oraz faktury były wystawione na imię i nazwisko matki podatniczki. Inwestycja była tylko w części zakończona i miała trwać nadal po jej śmierci spadkodawczyni. Późniejsze faktury były wystawione już na podatniczkę. Ta ostatnia chciała wiedzieć, czy spadkobierca może złożyć deklaracje VZM-1 i dołączyć faktury wystawione na spadkodawcę, czyli na zmarłą i otrzymać zwrot części wydatków.

 

W wyroku z dnia 16 kwietnia 2009 r. WSA stwierdził, że zgodnie z prawem budowlanym nie można zmienić inwestora na planie rozbudowy, a tym samym na pozwoleniu na rozbudowę i nadal obowiązuje plan i pozwolenie wystawione na spadkodawczynię. Natomiast Trybunał Konstytucyjny w dniu 29 maj 2007 r. orzekł, że przepisy, które nie przyznają spadkobiercom podatnika prawa do zwrotu nadwyżki podatku VAT są niezgodne z Konstytucją (P 20/06). Zatem zdaniem podatniczki wydatki związane z realizacją inwestycji nie są związane z inwestorem tylko z inwestycją. Po śmierci inwestora inwestycja była nadal prowadzona i w jej ocenie wydatki związane z inwestycją powinny być możliwe do uwzględnienia również przez spadkobiercę.

Początkowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko podatniczki za nieprawidłowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu sprawy, wydał wyrok w dniu 1 czerwca 2010 r., I SA/Łd 156/10, w którym uchylił taką interpretację. Minister Finansów nie dał jednak za wygraną i odwołał się od tego wyroku. Ostatecznie sprawę rozsądził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. W dniu 20 września 2011 r. wydał wyrok I FSK 1370/10, w którym oddalił skargę kasacyjną Minister Finansów ją za niezasadną. W uzasadnieniu ww. wyroku - NSA w Warszawie podzielił pogląd wyrażony w orzeczeniu WSA w Łodzi.

Stosownie do przepisu art. 922 §1 i §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Na spadek składa się ogół praw i obowiązków należących do zmarłego w chwili jego śmierci, które ze swej istoty mogą przejść na jego następców prawnych.

Kwestię daty nabycia spadku regulują z kolei przepisy art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego w świetle których spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie, że miało miejsce nabycie spadku przez spadkobierców.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 ze zm.) reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

Natomiast zgodnie z art. 2 ww. ustawy, przez pojęcie budynku mieszkalnego rozumie się budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 • budową budynku mieszkalnego;
 • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy:

 • wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.,
 • wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Prawo do zwrotu przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali ww. czynności, jako podatnicy podatku VAT, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Prawo do zwrotu przysługuje również pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

 • prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
 • pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

W uzasadnieniu do wyroku – Sąd podkreślił, że na podstawie art. 7 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.

W oparciu o art. 97 §1 w zw. z art. 97 §4 ustawy Ordynacja podatkowa, spadkobierca osoby, która poniosła wydatki wskazane w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, przejmuje także - odpowiednio - majątkowe prawa spadkodawcy i dotyczyć on będzie także zwrotu dokonanego na podstawie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Odpowiednie stosowanie tego przepisu oznacza, iż dotyczyć on będzie także publicznoprawnych praw i obowiązków wynikających z ww. ustawy. Zaznaczyć należy, iż „odpowiednie” stosowanie Ordynacji podatkowej oznacza, iż spadkobierca osoby, która poniosła wydatki wskazane w ww. ustawie, przejmuje także – odpowiednio - majątkowe prawa spadkodawcy. Nie może budzić wątpliwości, iż prawo zwrotu części wydatków jest prawem majątkowym, skoro dotyczy określonej kwoty pieniężnej.

Nie można przy tym ograniczać uprawnienia spadkodawcy do otrzymania kwoty zwrotu w sytuacji, gdy stosowny wniosek w tym przedmiocie został złożony przez spadkodawcę. Skoro bowiem sytuacja prawna spadkodawcy była jasno w podanym zakresie określona przez ustawodawcę, a złożenie wniosku o zwrot powodowało jedynie realizację istniejącego uprawnienia, to prawo uzyskania zwrotu przechodzi na spadkobiercę niezależnie od tego, czy stosowny wniosek został złożony przez spadkodawcę, czy też uczyni to dopiero spadkobierca.

Samo złożenie wniosku nie powoduje bowiem powstania prawa do zwrotu, a stanowi wyłącznie niezbędny impuls do podjęcia działań przez organ podatkowy. Zwrócić bowiem trzeba uwagę na fakt, iż adresatami ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym są konsumenci, a nie osoby występujące w charakterze podatników VAT, a złożenie wniosku jest konieczne dla zidentyfikowania podmiotu domagającego się zwrotu i zweryfikowania, czy spełnia on warunki przewidziane w ww. ustawie.

Jeżeli zatem Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość przejęcia przez spadkobierców przewidzianych w przepisach prawa podatkowego majątkowych praw i obowiązków spadkodawcy, to w podanym zakresie, dojdzie do przeniesienia tego prawa niezależnie od tego czy spadkodawca taki wniosek złożył, czy też tego nie uczynił.

Skoro bowiem przepis art. 97 §1 Ordynacji podatkowej znajduje zastosowanie odpowiednie, to dotyczyć on będzie także zwrotu dokonanego na podstawie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie organ podatkowy stwierdził, że spadkobierczyni przysługuje prawo do zwrotu części wydatków, które poniosła zmarła spadkodawczyni. Zatem podatniczka może złożyć deklaracje VZM-1 i dołączyć faktury wystawione na imię i nazwisko spadkodawczyni.

powrót Podatek od spadków i darowizn Spadkobierca może odzyskać VAT od inwestycji rozpoczętej przez spadkodawcę

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________