ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Sprzedaż nieruchomości nieujętej w ewidencji przedsiębiorcy

poniedziałek, 12 marca 2012 12:26

Sprzedaż nieruchomości nieujętej w ewidencji przedsiębiorcy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprzedaż nieruchomości używanej do celów firmowych, która nie była wpisana do ewidencji, nie jest opodatkowana jako przychód z działalności. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z dnia 8 marca 2012 r., II FSK 1545/10).

Podatniczka w 2005 i 2006 r. nabyła 2 nieruchomości (nieruchomość oraz udziały w nieruchomości), które nie weszły w skład ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej. Nieruchomości te nie były zabudowane. Po dokonaniu zakupu nieruchomości, aż do 2008 r. podatniczka wykorzystywała je w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (w zakresie komisowej sprzedaży samochodów), nie wprowadzając ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W 2010 r. zamierzała sprzedać należące do niej nieruchomości.

Podatniczka uważała, że przychód ze sprzedaży ww. nieruchomości będzie stanowił przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i w związku z tym będzie opodatkowany 10% zryczałtowanym podatkiem, na zasadach określonych w art. 28 ust. 2 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Organy podatkowe ani Sąd I instancji, nie podzielił tego poglądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał, że art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia pozarolniczą działalność gospodarczą, jako jedno ze źródeł przychodów. Nie ulega wątpliwości, że przychody uzyskiwane z tego źródła są innymi przychodami, niż określone w pozostałych jednostkach redakcyjnych art. 10 ust. 1, w tym w pkt 8, które w różny sposób mogą być opodatkowane, o czym przesądzają przepisy szczególne ww. ustawy. Art. 10 ust. 1 pkt 3 nie zawiera definicji przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Znaczenia tego określenia należy poszukiwać w innych przepisach ustawy.

 

Przychód ze sprzedaży nieruchomości, w zależności od spełnienia pewnych dodatkowych uwarunkowań, można kwalifikować bądź do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3), bądź to do przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a).

Rację miał zatem organ interpretacyjny - uznał Sąd I instancji - stwierdzając, że wykluczenie jednego z wymienionych źródeł przychodów (w rozpatrywanym przypadku źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8) powoduje, że uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości przychód należy kwalifikować, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podobnie w rożny sposób mogą być również kwalifikowane przychody z dzierżawy (najmu itp). Mogą to być odrębne przychody z dzierżawy (art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy) albo też można je kwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W dodanym do ustawy podatkowej przepisie art. 5a pkt 6 (z dniem 1 stycznia 2003 r.) ustawodawca stanowi, że przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową;
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż;
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do przychodów z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w ustawie.

Ustawodawca przyjął uniwersalną definicję pozarolniczej działalności gospodarczej. Dla uzyskiwania przychodów z tego źródła nie jest konieczne, aby podatnik miał status przedsiębiorcy. Ustalając, czy dany przychód pochodzi z działalności gospodarczej, należy w pierwszym rzędzie podjąć próbę przypisania go do jednego z pozostałych, wymienionych w ustawie źródeł. Jeżeli okaże się to niemożliwe, a osiągnięcie przychodu jest wynikiem działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, wówczas przychód ten będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej. Również przepis art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy stanowi, że przychodami z działalności gospodarczej są przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Dla powstania przychodu z działalności gospodarczej konieczne jest, aby określone w komentowanym przepisie składniki majątku były wykorzystywane w działalności gospodarczej (lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej). Przepis stanowi wyraźnie o wykorzystywanych składnikach majątku. Nie ogranicza się zatem w żadnym razie tylko do składników majątku obecnie używanych w działalności gospodarczej, czy też do określonego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem określonego składnika majątkowego.

Reguły gramatyczne języka polskiego nakazują przyjąć, iż chodzi tu o składniki majątku, które są albo były używane, użytkowane w prowadzonej działalności gospodarczej w jakiejkolwiek jej formie. Przepis będzie dotyczył zatem zarówno składników majątkowych, które w chwili zbycia są używane w działalności, jak i składników majątkowych, które były, lecz już nie są, używane w działalności w chwili ich zbycia.

NSA nie zgodził się z taką interpretacją ww. przepisów i orzekł, że sprzedaż nieruchomości używanej do celów firmowych, która nie była wpisana do ewidencji, nie jest opodatkowana jako przychód z działalności.

powrót Podatki dochodowe Sprzedaż nieruchomości nieujętej w ewidencji przedsiębiorcy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________