ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Spłata kredytu refinansowego na cele mieszkaniowe uprawnia do zwolnienia z podatku

poniedziałek, 12 marca 2012 13:06

Spłata kredytu refinansowego na cele mieszkaniowe uprawnia do zwolnienia z podatku

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnik, który pieniądze ze sprzedaży mieszkania przeznaczył na spłatę kredytu refinansowanego, ma prawo do zwolnienia. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z dnia 1 marca 2012 r., II FSK 1627/10).

Podatniczka w marcu 2004 r. nabyła prawo do lokalu mieszkalnego, ustanawiając hipotekę na tym lokalu na zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego w 2004 r. w celu nabycia prawa własności tego lokalu. W lipcu 2005 r. zaciągnęła kredyt w celu spłaty poprzedniego kredytu mieszkaniowego. W październiku 2007 r. podatniczka sprzedała lokal mieszkalny, a uzyskaną z tego tytułu kwotę przeznaczyła na spłatę kredytu zaciągniętego w 2005 r. oraz na zakup innego lokalu mieszkalnego w marcu 2008 r. W związku z tym chciała się upewnić, czy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego.

Zdaniem podatniczki, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazane w tym przepisie zwolnienie dotyczy, m. in. przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży nieruchomości, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe, o których mowa w lit. a art. 21 ust. 1 pkt 32 ww. ustawy.

Zaciągnięty w 2005 r. kredyt na warunkach korzystniejszych od kredytu zaciągniętego w 2004 r. został faktycznie wydatkowany na cele mieszkaniowe, tak też wskazano w umowie kredytowej. Celem ponownego kredytu była zatem spłata zadłużenia, którego podstawą stały się określone potrzeby mieszkaniowe podatniczki. Przepisy art. 21 ustawy nie wskazują, iż możliwość skorzystania ze zwolnienia warunkowana jest zaciągnięciem jednego kredytu i to bezpośrednio przeznaczonego na cele wskazane w pkt 32 lit. a.

Zdaniem podatniczki wskazującej na późniejsze nowelizacje ustawodawcy, widoczne jest jego dążenie do literalnego objęcia zwolnieniem również kredytów zaciągniętych na spłatę wcześniej podjętych już zobowiązań wobec wymienionych w przepisie instytucji finansowych o wskazanych celach mieszkaniowych. Różnicowanie sytuacji prawnej podatnika nie ma uzasadnienia logicznego.

Kluczowym pojęciem w sprawie jest "cel inwestycyjny". Z zaprezentowanych przez stronę orzeczeń sądowoadministracyjnych jednoznacznie wynika prawo strony do zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ww. ustawy, bowiem nie ulega wątpliwości, że środki uzyskane przez nią z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego były finalnie wydatkowane na cel mieszkaniowy.

Jakkolwiek spłacony przy wykorzystaniu środków z odpłatnego zbycia kredyt refinansowy nie był "bezpośrednio" związany z realizowanym przez wnioskodawcę celem mieszkaniowym, nie ma takiego wymagania w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ww. ustawy. Podatniczka odwołała się do wyroku WSA z dnia 27 września 2007 r. (I SA/Kr 71/07) wydanego na gruncie przepisu ustanawiającego tzw. "ulgę odsetkową", jednak aktualnym w sprawie z uwagi na identyczny sposób finansowania celu mieszkaniowego, w którym Sąd stwierdził, że "gdyby ustawodawca chciał, by odliczeniu podlegały jedynie odsetki od kredytu ściśle przeznaczonego na budowę budynku mieszkalnego, posłużyłby się sformułowaniem kredytu "bezpośrednio" przeznaczonego m. in. na budowę budynku mieszkalnego".

Jeśli zatem cel udzielonego kredytu jest jednoznacznie określony i od osobistego uznania kredytobiorcy nie zależy jego przeznaczenie podatnik ma prawo do odliczenia wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu. Podniosła strona, że dla oceny zachowań podatników miarodajne są te same reguły, jakie ukształtowały się w orzecznictwie a dotyczące sytuacji, w których podatnicy przenosili wkład z jednej spółdzielni do drugiej, wyrażone w orzecznictwie sądowym, wskazując wyrok SN z dnia 9 lipca 2002 r. (III RN 132/01). Dla sądów najważniejszy jest cel działań podatnika. Podatniczka zwróciła też uwagę na konkluzje wyroku WSA z dnia 14 grudnia 2007 r. (III SA/Wa 1818/07), z którym utożsamia przedstawiony stan faktyczny.

Wydając interpretację indywidualną Minister Finansów stwierdził, że stanowisko strony jest nieprawidłowe. Jednak NSA orzekł, że podatnik, który pieniądze ze sprzedaży mieszkania przeznaczył na spłatę kredytu refinansowanego, ma prawo do zwolnienia.

powrót Podatki dochodowe Spłata kredytu refinansowego na cele mieszkaniowe uprawnia do zwolnienia z podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________