ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie odsetek z lokat terminowych

poniedziałek, 12 marca 2012 18:15

Opodatkowanie odsetek z lokat terminowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Odsetki od lokaty założonej przez osobę fizyczną na rachunku niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowane 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatek Belki). Zobowiązanym do poboru podatku z tego źródła przychodów jest płatnik (bank), natomiast podatnik nie jest zobowiązany do wykazywania tych przychodów w składanych zeznaniach rocznych.

Kapitały pieniężne są zdefiniowane jako odrębne źródło przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za przychody z kapitałów pieniężnych, uważa się m.in. przychody z odsetek od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

 

Przepis art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje natomiast, iż przychodem z działalności gospodarczej są również odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością.

Dla prawidłowego odczytania normy art. 14 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy kluczowym jest ustalenie, co należy rozumieć przez "rachunki bankowe utrzymywane w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą". W ocenie organu podatkowego rachunek bankowy utrzymywany w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, to taki rachunek, który służy przedsiębiorcy do prowadzenia tejże działalności. Jest to zatem taki rachunek, za pomocą którego dokonywane są rozliczenia z tytułu zawieranych przez przedsiębiorcę transakcji oraz z którego dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności.

Z faktem tym wiąże się przetrzymywanie środków pieniężnych na tych rachunkach i tylko z faktem uzyskiwania wynagrodzenia w postaci odsetek na takich rachunkach wiąże się obowiązek zaliczenia ich do przychodów z działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy środki pieniężne przechowywane na lokatach bankowych nie są wykorzystywane dla celów pozarolniczej działalności uznać należy, iż odsetki od nich stanowią przychód zaliczany do kapitałów pieniężnych.

Przychód ten natomiast podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z ww. tytułu jest obowiązany pobierać płatnik. Obowiązek obliczenia i pobrania podatku dochodowego ciąży na podmiotach uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia rachunków podatników albo do gromadzenia środków pieniężnych podatnika w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, jako płatnikach podatku dochodowego. Obowiązek pobrania powstaje w momencie dokonania wypłaty lub postawienia do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych stanowiących przychód w postaci odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Jak wskazano w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
Jednocześnie, podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik.

Reasumując, odsetki od lokaty założonej przez osobę fizyczną na rachunku niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Podmiotem obowiązanym do poboru podatku z tego źródła przychodów ustawodawca ustanowił płatnika, natomiast podatnik nie jest zobowiązany do wykazywania tych przychodów w składanych zeznaniach rocznych, stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2011 r.

powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie odsetek z lokat terminowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________