ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie przychodów z najmu

wtorek, 13 marca 2012 22:24

Opodatkowanie przychodów z najmu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak rozliczyć ryczałt z tytułu umowy najmu. Czy opłaty związane z wynajmowanym lokalem, takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, opłata za wodę, energię elektryczną, gaz, stanowią przychód do opodatkowania?

Podatnik oddał w najem studentom lokal mieszkalny, do którego ma uprawnienia, a w którym obecnie nie mieszka. Z tytułu wynajmu lokalu opłaca zryczałtowany podatek dochodowy, w okresach miesięcznych. Poza czynszem w wysokości 1.100 zł miesięcznie, najemca ponosi koszty:

  • czynszu dla administratora budynku – według rachunków,
  • opłaty za zużyte media (woda, gaz, energia elektryczna) – według rachunków,

przekazując wynajmującemu comiesięczne zaliczki na poczet pokrycia ww. kosztów.

Ewentualne nadpłaty lub niedopłaty są regulowane w rozliczeniu czynszu za kolejny miesiąc.

Podatnik chciał się upewnić czy przychodem, od którego zobowiązany jest odprowadzać podatek zryczałtowany, jest kwota otrzymywanego czynszu z tytułu najmu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 21 lutego 2012 r. potwierdził, że zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych odnosi się do kwoty czynszu najmu (1.100 zł). Pozostałe przychody miesięczne – czynsz dla administratora, opłaty za media, zaraz po ich otrzymaniu od najemcy które są niezwłocznie przekazywane na pokrycie ww. kosztów według rachunków, nie są przychodem wynajmującego podlegającym opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym.

W myśl art. 659 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, iż podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami.

Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej powołanym art. 6 ust. 1a ww. ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego.

Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo opłaty związane z lokalem takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, opłata za wodę, energię elektryczną, gaz), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nie mieszczą się bowiem w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.), nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Zatem jedynie określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe podatnika jako wynajmującego, a tym samym generuje przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast należności z tytułu opłat stałych, jak i opłat eksploatacyjnych wynikających ze zużycia mediów (należnych usługodawcom), do których zobowiązany jest zgodnie z zawartą umową najmu najemca, nie stanowią przysporzenia majątkowego dla podatnika, a tym samym nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W zakresie uiszczania opłat dodatkowych (stałych i eksploatacyjnych) podatnik pełni bowiem jedynie rolę pośrednika pomiędzy najemcą a usługodawcami. Tym samym opodatkowaniu podlegać będzie ustalona w umowie najmu kwota czynszu, jako wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę za oddanie przedmiotu najmu w używanie.

powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie przychodów z najmu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________