ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Konsekwencje wynikające z tzw. pustej faktury

piątek, 16 marca 2012 18:49

Konsekwencje wynikające z tzw. pustej faktury

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Faktura jest dokumentem prywatnym i nie przysługuje jej szczególna moc dowodowa taka jak dokumentom urzędowym, co oznacza, że podlega takiej samej ocenie jak inne dowody zgromadzone przez organ.

Prawidłowość materialnoprawna danej faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze; a contrario nie będzie można uznać za prawidłową fakturę, gdy sprzecznie z jej treścią wykazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało, bądź zaistniało w innych rozmiarach, albo między innymi podmiotami.

W języku potocznym pojęciem pustej faktury określa się dokument nazywany fakturą, który wykazuje należność z podatkiem VAT za czynność faktycznie niewykonaną (nie mającą miejsca), zatem jest to dokument, który potwierdza nieprawdę.

Tak wskazał w wyroku z dnia 10 stycznia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 67/11).

W niniejszej sprawie, organy podatkowe, w toku prawidłowo przeprowadzonego postępowania dowodowego, ustaliły, że zakwestionowane faktury kosztowe nie odzwierciedlają wykonania usług w nich opisanych pomiędzy wystawcą tychże faktur a ich adresatem czyli podatnikiem VAT, a tylko wówczas podatnik podatku VAT może posłużyć się uprawnieniem wynikającym z dyspozycji art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Z mocy tego przepisu tylko w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z zastrzeżeniami).

Między innymi ustalono, że wystawca faktury nie miał możliwości sprzętowych ani organizacyjnych wykonać opisanych w wystawionych przez siebie fakturach usług. Ustalono też, że żadna płatność kwot wykazywanych w fakturach nie została dokonana za pośrednictwem banku, brak jest dowodu zapłaty gotówką KP, KW; brak jest również jakichkolwiek dowodów potwierdzających faktyczne dokonanie zapłaty.

Z zeznań natomiast podatnika, którym organ podatkowy nie dał wiary, wynikało, że kontaktował się on z firmą wystawcy faktury przez Internet i dlatego jej właściciel go nie zna, a za wykonaną pracę zapłacił gotówką osobie z firmy wystawcy, której to osoby nie potrafi opisać.

powrót VAT Konsekwencje wynikające z tzw. pustej faktury

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________