ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Dochód z odsetek i gwarancji

piątek, 16 marca 2012 19:11

Dochód z odsetek i gwarancji

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Odsetki to dochód z kapitału, dochód z gwarancji natomiast jest wynagrodzeniem za ryzyko niewypłacalności dłużnika. W wyroku z dnia 15 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (I SA/Bd 1078/11) wypowiedział się na temat różnicy między odsetkami i gwarancją.

W celu pozyskania dogodnego finansowania w polskim banku podatnik uzyskał na mocy umowy, gwarancję od spółki japońskiej. Zgodnie z umową, wynagrodzenie za udzielona gwarancję zależne jest od wykorzystania kredytu w określonych okresach rozliczeniowych i jest płatne w terminach wynikających z umowy. Udzielona przez japońską spółkę gwarancja stanowiła zabezpieczenie kredytów pozyskanych przez podatnika w polskim banku.

Podatnik posiadał certyfikat rezydencji japońskiej spółki. Spółka japońska nie posiadała zakładu, ani siedziby na terytorium Polski.
W związku z powyższym podatnik chciał wiedzieć, czy jest zobowiązany do pobrania podatku dochodowego u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz japońskiej spółki z tytułu udzielonej gwarancji.

Zdaniem podatnika, wynagrodzenie wypłacane japońskiej spółce stanowiło należność za gotowość do ewentualnego wyłożenia kwot pieniężnych w przypadku niespełnienia w terminie świadczenia na rzecz beneficjenta gwarancji przez jej zleceniodawcę. Uważał zatem, że nie jest zobowiązany do pobrania podatku u źródła.

Organ podatkowy uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Zdaniem Ministra Finansów, wypłacane przez spółkę wynagrodzenia należało zaliczyć do kategorii odsetek, o których mowa w art. 11 umowy z dnia 20 lutego 1980 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Według organu podatkowego, przemawia za tym ścisłe powiązanie wypłacanych należności z kredytem zaciągniętym przez podatnika.

Dodatkowo, mając na uwadze aspekt ekonomiczny i prawny umowy gwarancji, przedmiotowa należność wpisywała się w pojęcie "dochodu z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów". W konsekwencji zdaniem organu podatkowego podatnik miał obowiązek pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% kwoty brutto wypłaconej należności.

W ocenie Sądu istota sporu w niniejszej sprawie sprowadzała się do tego, czy wypłacane przez podatnika wynagrodzenie japońskiej spółce należy zaliczyć do kategorii odsetek w rozumieniu umowy zawartej między Polską a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają ograniczonemu obowiązki podatkowemu, od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie zaś do art. 21 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników ww. wymienionych przychodów m.in. z odsetek wynosi 20% przychodów. Przepis ten ma zastosowanie przy uwzględnieniu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których jest Rzeczpospolita Polska stroną (art. 21 ust. 2 ww. ustawy).

Przepis art. 11 ust. 1 umowy między Polską a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi, że odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą podlegać opodatkowaniu w tym drugim Umawiającym się Państwie. Jednakże odsetki te mogą również podlegać opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie, w którym powstają i zgodnie z prawem tego Umawiającego się Państwa, lecz jeśli ich odbiorca jest uprawnionym właścicielem odsetek, podatek ustalony w ten sposób nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych odsetek (ust. 2).

W myśl art. 11 ust. 4 powyższej umowy określenie "odsetki" oznacza dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego, a także zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych, obligacji i skryptów dłużnych, obejmując premie i nagrody mające związek z tymi pożyczkami publicznymi, obligacjami lub skryptami dłużnymi.

W kwestii interpretacji pojęcia odsetek należy odwołać się do Komentarza do Modelu Konwencji OECD o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz ten został wypracowany w drodze wzajemnego konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania postanowień w nim zawartych. Komentarz nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowi wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Określenie "odsetki" oznacza powszechnie wynagrodzenie z tytułu pożyczonych pieniędzy. Pojęciem tym określa się ogólnie dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych hipoteką lub zastawem lub prawem uczestnictwa w zyskach. Określenie "wszelkiego rodzaju wierzytelności" obejmuje depozyty pieniężne i wartości w formie pieniężnej, jak również państwowe papiery wartościowe, obligacje i skrypty dłużne.

Także w literaturze przedmiotu przyjmuje się, że odsetki są zapłatą za korzystanie (czasowe) z cudzego kapitału (zob. Model Konwencji OECD. Komentarz, pod red. B. Brzezińskiego, Warszawa 2010, s. 788).

W rozpatrywanej sprawie wynagrodzenie, które otrzymywała japońska spółka nie było zapłatą za korzystanie z jej kapitału przez podatnika. Przeczy temu charakter umowy gwarancji.

W nauce prawa przyjmuje się, że gwarancja polega na tym, że gwarant zobowiązuje się wobec beneficjenta gwarancji do spełnienia świadczenia w razie niespełnienia go przez dłużnika ze stosunku podstawowego. Gwarancja w odróżnieniu od poręczenia, nie ma charakteru akcesoryjnego. Odpowiedzialność gwaranta ma postać odpowiedzialności samoistnej, oderwanej od stosunku prawnego zachodzącego między dłużnikiem i wierzycielem (M. Sychowicz (w:) G, Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, Cz. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 2003, s. 644).

W rezultacie, charakter wynagrodzenia z tytułu gwarancji jest odmienny od odsetek. Odsetki to dochód z kapitału, dochód z gwarancji natomiast jest wynagrodzeniem za ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Nie można zatem było zgodzić się z organem podatkowym, że powyższe wynagrodzenie wpisuje się w pojęcie "dochodu z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów", o którym mowa w art. 11 ust. 4 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zdaniem Sądu, także sposób liczenia wynagrodzenia z tytułu gwarancji (w zależności od wykorzystanego kredytu) nie może być podstawą do zaliczenia go do kategorii odsetek.

powrót Podatki dochodowe Dochód z odsetek i gwarancji

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________