ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Kiedy nie składasz za 2011 PIT-37?

wtorek, 20 marca 2012 15:19

Kiedy nie składasz za 2011 PIT-37?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

PIT-37 składany jest najczęściej, jednak dotyczy tylko określonych rodzajów dochodów. Sprawdź, jakie inne formularze mają zastosowanie do rocznego rozliczenia dochodów (przychodów) za 2011 r. Może się zdarzyć sytuacja, że za 2011 r. złożysz kilka zeznań podatkowych.

Jeżeli dla dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej wybrałeś opodatkowanie jednolitą 19% stawką podatku, składasz odrębne zeznanie na formularzu PIT-36L.

Jeżeli dla przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wybrałeś opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składasz odrębne zeznanie na formularzu PIT-28.

Jeżeli osiągnąłeś przychody z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (takich jak akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne itp.), pochodnych instrumentów finansowych (takich jak: kontrakty terminowe, opcje itp.) lub z odpłatnego zbycia składasz odrębne zeznanie na formularzu PIT-38.

Sposób rozliczenia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntu) zależy od daty nabycia zbywanej nieruchomości lub prawa. Jeżeli zbywaną nieruchomość lub prawo nabyłeś:

  • do końca 2006 r., składasz deklarację PIT-23,
  • w latach 2007-2008, rozliczenia podatku dokonujesz w zeznaniu PIT-36, PIT-36L albo PIT-38,
  • po 2008 r., składasz zeznanie roczne PIT-39.

Można zatem wyobrazić sobie sytuację, w której w 2011 r. osiągnąłeś przychody z najmu (dla których wybrałeś formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), otrzymałeś wynagrodzenie z pracy, sprzedałeś na giełdzie akcje oraz prowadziłeś działalność gospodarczą, dla której jako formę opodatkowania wybrałeś jednolitą 19% stawkę podatku.

Wówczas do 31 stycznia 2012 r. składasz do urzędu skarbowego PIT- 28, w którym rozliczasz przychody z najmu, a do 30 kwietnia 2012 r.:

  • PIT-37, w którym rozliczasz dochody z pracy;
  • PIT- 38, w którym rozliczasz dochody (lub stratę) ze sprzedaży akcji,
  • oraz PIT-36L, w którym rozliczasz dochody (lub stratę) z działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% albo dla osób samotnie wychowujących dzieci, jak również  z działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% stawką podatku.

Decydując się na taką formę rozliczenia podatku musisz pamiętać, że rezygnujesz z możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów przewidzianego dla małżonków albo dla osób samotnie wychowujących dzieci, jak również skorzystania z ulg podatkowych.

Należy pamiętać, że możliwość skorzystania z różnych form preferencyjnych oraz odliczeń jest uzależniona od sposobu opodatkowania uzyskanych dochodów i rodzaju składanego zeznania. Na przykład rozliczając dochody wykazywane w PIT-38 i PIT-39 nie skorzystasz z żadnych odliczeń, w PIT-36L masz prawo odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz skorzystać z ulgi dla osób osiągających dochody za granicą.

Korzystając z ulg podatkowych, do zeznania należy dołączyć odpowiednie załączniki. Przy ulgach mieszkaniowych  jest to PIT/D, przy pozostałych odliczeniach PIT/O.

Wszelkie formularze podatkowe są honorowane, pobrane ze strony internetowej, z urzędów skarbowych, kserowane. Należy przy tym pamiętać, aby rozliczyć się na formularzu aktualnym dla danego roku podatkowego.

Składając zeznanie PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 masz możliwość skorzystać z większości obowiązujących ulg i odliczeń.

powrót Podatki dochodowe Kiedy nie składasz za 2011 PIT-37?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________