ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Kiedy nie musisz składać za 2011 rozliczenia rocznego w ogóle?

wtorek, 20 marca 2012 15:47

Kiedy nie musisz składać za 2011 rozliczenia rocznego w ogóle?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Roczne obliczenie podatku PIT-40 dokonane przez płatnika wraz z oświadczeniem PIT-12 zastępuje zeznanie podatkowe, którego nie musisz już składać. Jest to dogodna forma rozliczenia, jednak trzeba spełniać pewne warunki aby z niej skorzystać.

Rocznego obliczenia podatku, na formularzu PIT-40, może za podatnika dokonać płatnik (np. zakład pracy), pod warunkiem, że złoży on temu płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie PIT-12, w którym stwierdzi, że spełnia wszystkie warunki uprawniające do tego obliczenia (m.in. poza dochodami uzyskanymi od tego płatnika nie uzyskał innych dochodów opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej).

Jeśli okaże się, że nie spełnia tych warunków uprawniających do dokonania rocznego obliczenia podatku przez płatnika (np. w tym samym roku osiągnął dochody za pośrednictwem dwóch różnych płatników, gdyż przed zatrudnieniem otrzymywał zasiłek z urzędu pracy), za nieprawidłowe rozliczenie podatku odpowiadać będzie podatnik, a nie płatnik.

Co ważne, roczne obliczenie podatku PIT-40 wraz z oświadczeniem podatnika PIT-12 zastępuje zeznanie podatkowe, dlatego - jeśli tylko spełniasz wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych warunki i nie korzystasz z ulg podatkowych - warto skorzystać z tej formy rozliczenia podatku (unikniemy dodatkowych formalności związanych z samodzielnym rozliczeniem podatku).

Dochody z krajowych emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych są rozliczane „z urzędu” (bez dodatkowego wniosku) przez organy rentowe (np. ZUS, Wojskowe Biuro Emerytalne) w rocznym obliczeniu podatku (PIT-40A). 

Organ rentowy nie sporządza PIT-40A dla podatnika:

  1. wobec którego ustał obowiązek poboru zaliczek,
  2. któremu zaliczki były ustalane w obniżonej wysokości, z uwagi na zamiar skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania przewidzianej dla małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie - o rezygnacji z zamiaru preferencyjnego opodatkowania dochodów,
  3. w sytuacji, gdy na podstawie przepisów ustawy ordynacja podatkowa, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy,
  4. któremu nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wówczas organ rentowy sporządza imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu PIT-11A i na podstawie  danych w niej zawartych należy samodzielnie rozliczyć dochód otrzymany od organu rentowego w PIT-36 albo PIT-37.

Jeżeli zostałeś rozliczony przez płatnika, a osiągnąłeś również przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19% lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wówczas musisz mimo wszytko złożyć odrębne zeznania przeznaczone do rozliczenia właśnie tych przychodów (np. PIT-38 dla kapitałów pieniężnych czy PIT-36L dla działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19%).

Pamiętaj! Fakt złożenia oświadczenia PIT-12 i sporządzenia przez płatnika PIT-40 lub sporządzenie przez organ rentowy PIT-40A nie pozbawia Cię prawa do złożenia zeznania (PIT-37 albo PIT-36) według ogólnie obowiązujących zasad. Dotyczy to przykładowo sytuacji, gdy, pomimo złożenia oświadczenia, zdecydujesz się jednak skorzystać z ulg podatkowych lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

powrót Podatki dochodowe Kiedy nie musisz składać za 2011 rozliczenia rocznego w ogóle?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________