ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Kiedy można się rozliczyć na preferencyjnych zasadach?

wtorek, 20 marca 2012 16:02

Kiedy można się rozliczyć na preferencyjnych zasadach?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Na wniosek, możesz skorzystać z preferencyjnego wspólnego opodatkowania, z małżonkiem lub z dzieckiem.

Małżonkowie oraz osoby samotnie wychowujące dzieci, po spełnieniu określonych w ustawie warunków, mogą na wniosek wyrażony w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37, złożonym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania swoich dochodów.

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków możesz również złożyć w sytuacji, gdy związek małżeński zawarłeś przed rozpoczęciem roku podatkowego, a nasz małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, albo pozostawaliśmy w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a nasz małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego. 

Preferencyjne opodatkowanie dochodów małżonków polega na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów.

Z preferencyjnego opodatkowania małżonków można również skorzystać w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie osiągnął w roku podatkowym żadnych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Preferencyjne opodatkowanie dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, samotnie wychowującego dziecko oraz będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony  praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, polega na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko.

Przed dokonaniem rozliczenia na preferencyjnych zasadach musisz upewnić się, czy spełniasz wszystkie warunki określone w ustawie, uprawniające do ich zastosowania.

 

Małżonkowie mogą rozliczyć się na preferencyjnych zasadach jeśli:

  • podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
  • między nimi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa,
  • pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy
  • złożą wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym.

Podatnik mający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii europejskiej lub w innym państwie na leżącym do europejskiego obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii może w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 złożyć wniosek o preferencyjne opodatkowanie dochodów małżonków albo osoby samotnie wychowującej dzieci (przy spełnieniu warunków określonych w ustawie).

Wspólne opodatkowanie, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy o podatku liniowym (art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem najmu opodatkowanego poza działalnością gospodarczą) lub ustawy o podatku tonażowym.

Takki sposób opodatkowania, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek o wspólne opodatkowanie, wyrażony w zeznaniu podatkowym, złożą po terminie, tj. po dniu 30 kwietnia.

powrót Podatki dochodowe Kiedy można się rozliczyć na preferencyjnych zasadach?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________