ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Jakie odliczenia przysługują z tytułu rocznego rozliczenia podatku?

środa, 21 marca 2012 17:53

Jakie odliczenia przysługują z tytułu rocznego rozliczenia podatku?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Przed dokonaniem rozliczenia rocznego warto upewnić się, czy spełniasz wszystkie warunki określone w ustawie, uprawniające do ich zastosowania oraz w jakiej wysokości przysługuje Ci odliczenie.

Po spełnieniu określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych warunków można odliczyć:

1)    od dochodu:

•  składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, potrącone ze środków podatnika, w tym składki zapłacone za granicą,
•  ulgę rehabilitacyjną (np. wydatki na zakup leków, których stosowanie zlecił lekarz specjalista, odpłatność za za biegi rehabilitacyjne, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym), jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności,
•  dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
•  darowizny przekazane na cele pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, na cele kultu religijnego (np. budowę kościoła) lub cele krwiodawstwa,
•  darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą,
•  ulgę internetową,
•  ulgę na nabycie nowej technologii (dotyczy podatnika prowadzącego działalność gospodarczą),
•  ulgę odsetkową (dotyczy podatnika, który do 31 grudnia 2006 r. podpisał stosowną umowę o kredyt czy pożyczkę mieszkaniową);

2) od podatku:

•  składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, w tym składki zapłacone za granicą,
•  ulgę na dzieci,
•  ulgę dla osób osiągających dochody z pracy wykonywanej za granicą, a rozliczane przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego,
•  ulgę z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej (dotyczy podatnika, który przed 1 stycznia 2002 r. nabył do niej prawo), społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej, zawartej przed 1 stycznia 2007 r.

Możliwość skorzystania z powyższych odliczeń jest uzależniona od sposobu opodatkowania uzyskanych dochodów i rodzaju składanego zeznania.

Na przykład rozliczając dochody wykazywane w PIT-38 i PIT-39 nie skorzystasz z żadnych odliczeń, w PIT-36L masz prawo odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz skorzystać z ulgi dla osób osiągających dochody za granicą. Z większości obowiązujących odliczeń możesz skorzystać składając zeznanie PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

Korzystając z ulg podatkowych, do zeznania należy dołączyć odpowiednie załączniki. Przy ulgach mieszkaniowych  jest to PIT/D, przy pozostałych odliczeniach PIT/O.

powrót Podatki dochodowe Jakie odliczenia przysługują z tytułu rocznego rozliczenia podatku?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________