ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Jak wyliczyć podatek należny do zapłaty?

środa, 21 marca 2012 18:47

Jak wyliczyć podatek należny do zapłaty?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Po ustaleniu osiągniętych w danym roku podatkowym źródeł przychodów, zapoznaniu się z zasadami ich opodatkowania (według skali podatkowej, jednolitej stawki 19% czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) oraz wybraniu formularza zeznania odpowiedniego do ich rozliczenia, oraz ustaleniu jakie ulgi i w jakiej wysokości Ci przysługują, możesz przystąpić do obliczenia zobowiązania podatkowego.

W zeznaniu nie wykazujesz dochodu, który jest zwolniony od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub od którego został zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Zwolnienie podatkowe to coś innego niż ulga podatkowa. Dochody wolne od podatku nigdy temu podatkowi nie podlegają. W art. 21 ww. ustawy jako wolne od podatku wymieniono, m.in.:

 

  • niektóre rodzaje odszkodowań,
  • świadczenia z pomocy społecznej,
  • jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka wypłacane z funduszu związków zawodowych,
  • dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dopłaty pracodawcy do wypoczynku dzieci,
  • dodatki mieszkaniowe.

Generalną zasadą jest opodatkowanie dochodu, a nie przychodu (wyjątek stanowi zeznanie PIT-28, gdzie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych opodatkowany jest przychód). Dlatego obliczając zobowiązanie podatkowe w pierwszej kolejności ustalasz kwotę dochodu poprzez pomniejszenie przychodu o koszty uzyskania przychodów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje różne zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w zależności od rodzaju przychodu. Przedstawiając sposób obliczenia podatku na przykładzie przychodów opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej i wykazywanych w PIT-37 należy zauważyć, że uzyskując przychody ze stosunku pracy odliczasz tzw. koszty pracownicze, które w ww. ustawie zostały określone kwotowo.

Jeżeli uzyskiwałeś przychody z tytułu jednej umowy o pracę, to odliczysz kwotę 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł. Jeśli dojeżdżałeś do zakładu pracy znajdującego się w innej miejscowości, możesz odliczyć kwotę 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.668,72 zł.

W przypadku uzyskiwania przychodów z pracy od kilku pracodawców odliczenie nie może przekroczyć kwoty 2.002,05 zł za rok podatkowy. Natomiast jeżeli miałeś kilku pracodawców i dodatkowo dojeżdżałeś do tych zakładów pracy z innej miejscowości, za rok podatkowy możesz odliczyć niewięcej niż 2.502,56 zł.

Podobne zasady ustalania kosztów (tj. kwotowe) dotyczą niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście, np. otrzymanych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej osoby prawnej (np. spółdzielni mieszkaniowej) czy z tytułu umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub kontraktów menadżerskich.

W przypadku przychodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło odliczamy zryczałtowane koszty w wysokości 20% przychodu (koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne), a z tytułu korzystania z praw autorskich - 50% przychodów (koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Przy czym jeżeli udowodnisz, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, koszty uzyskania przyjmujesz w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

W przypadku emerytur i rent przychód równa się dochodowi (nie określa się kosztów uzyskania tych przychodów). 

Jeżeli roczne koszty pracownicze są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w zeznaniu pracownik może uwzględnić te koszty w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, pod warunkiem udokumentowania ich wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Wykazane w zeznaniu dochody sumujesz i od sumy tych dochodów możesz odjąć przysługujące Ci odliczenia. W ten sposób ustalasz podstawę opodatkowania, od której obliczasz podatek przy zastosowaniu stawki wynikającej ze skali podatkowej (18% i 32%). Obliczony podatek możesz pomniejszyć o przysługujące odliczenia (np. o kwotę składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru, kwotę ulgi na dzieci). Od tak wyliczonej kwoty podatku należnego odejmujesz sumę zapłaconych zaliczek. W zależności od wysokości pobranych (odprowadzonych) zaliczek na podatek, może powstać nadpłata albo obowiązek dopłaty podatku.

Wyrażone w walutach obcych przychody, jak również koszty oraz kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, przeliczasz na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień odpowiednio: uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

Podstawę opodatkowania jak również sam podatek należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.zaokrą

powrót Podatki dochodowe Jak wyliczyć podatek należny do zapłaty?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________