ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe 1% na OPP. Co warto wiedzieć przekazując pieniądze?

środa, 21 marca 2012 19:22

1% na OPP. Co warto wiedzieć przekazując pieniądze?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W zeznaniu podatkowym możesz wskazać organizację pożytku publicznego, którą chcesz zasilić 1% należnego podatku, poprzez podanie jej nr KRS oraz kwoty do przekazania. Resztę formalności dopełni urząd skarbowy.

Dla potrzeb przekazania 1% podatku, zapłaty podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty dla OPP, należy dokonać:
Do 2 kwietnia 2012 r. z PIT-28. Do 2 lipca 2012 r. z:

 

•     PIT-36
•     PIT-36L
•     PIT-37
•     PIT-38
•     PIT-39

Podany termin uwzględnia postanowienia art. 12 §5 Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że jeśli ostatni dzień terminu (np. 31 marca 2012 r. lub 30 czerwca 2012 r. przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Wyboru OPP dokonujesz z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku. Wykaz ten prowadzi Minister Pracy i Polityki Społecznej. Ma on formę elektroniczną i od 15 grudnia 2011 r. jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. O tym jakie OPP mogą być ujęte w ww. wykazie, oraz zasady jego prowadzenia, określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełnij odpowiednie rubryki w zeznaniu podatkowym albo w jego korekcie. W zeznaniach podatkowych znajduje się blok „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Jeśli w bloku tym podasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji oraz kwotę do przekazania na jej rzecz, to będzie to równoznaczne ze złożeniem ww. wniosku. Na tej podstawie naczelnik urzędu skarbowego przekaże pieniądze OPP.

Przekazanie środków nastąpi na rachunek bankowy podany przez OPP i zamieszczony w wykazie prowadzonym przez MPiPS. Ty nie musisz go znać i podawać w składanym zeznaniu podatkowym. Wniosek wypełniasz wyłącznie w zeznaniu podatkowym złożonym przed upływem terminu dla jego złożenia lub w korekcie tego zeznania złożonej nie później niż do dnia:

•    29 lutego roku podatkowego - w przypadku PIT-28,
•    31 maja roku podatkowego - w przypadku PIT-36, PIT- 36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Zadeklarowana przez Ciebie kwota na rzecz wybranej OPP nie może przekroczyć 1% podatku należnego i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W jednym zeznaniu podatkowym (odpowiednio w jego korekcie) możesz wskazać tylko jedną OPP. Jeżeli składasz więcej zeznań, w każdym z nich możesz wskazać inną OPP.

W składanym zeznaniu podatkowym (odpowiednio w jego korekcie) możesz dodatkowo podać informacje, które w Twojej ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z  1% przez OPP. Jest to tzw. cel szczegółowy a pozycja przeznaczona do jego wpisania znajduje się w bloku „Informacje uzupełniające” tuż po „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.

Informacje o podanym celu szczegółowym urząd skarbowy prześle OPP we wrześniu 2012 r. jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Pamiętać jednak należy, że ostateczną decyzję o tym, na jaki cel OPP wydatkuje środki finansowe uzyskane w ramach 1% (nawet w przypadku „wpłat ukierunkowanych”) podejmuje sama organizacja.

W składanym zeznaniu podatkowym (odpowiednio w jego korekcie) można ponadto wyrazić zgodę, aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał OPP dane identyfikacyjne i adresowe osób, które wypełniły wniosek oraz wysokość kwoty podanej we wniosku. Wystarczy w tym celu zaznaczyć w zeznaniu podatkowym kwadrat „Wyrażam zgodę” w bloku „Informacje uzupełniające”.

Przekazanie pieniędzy OPP przez naczelnika urzędu skarbowego następuje od maja do lipca 2012 r. Naczelnik urzędu skarbowego odstąpi od przekazania zadeklarowanej kwoty, jeżeli OPP nie podała lub nie zweryfikowała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, numeru rachunku bankowego lub podany numer zmieniła w okresie od 15 marca do 31 lipca 2012 r.

Jeżeli po przekazaniu 1% na rzecz OPP obniżeniu ulegnie podatek należny (np. w wyniku korekty albo decyzji organu podatkowego), zwracana nadpłata zostanie pomniejszona o kwotę stanowiącą nadwyżkę ponad kwotę już przekazaną, a możliwą do przekazania po obniżeniu podatku należnego.

1% mogą przekazać również emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A. Wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.

powrót Podatki dochodowe 1% na OPP. Co warto wiedzieć przekazując pieniądze?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________