ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Jak skorygować złożone zeznanie roczne?

środa, 21 marca 2012 19:37

Jak skorygować złożone zeznanie roczne?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jeżeli zorientujesz się, że w już złożonym do urzędu skarbowego zeznaniu popełniłeś błąd, musisz złożyć korektę zeznania.

Korektę (czyli nowe poprawione zeznanie) składasz wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Korektę zeznania składa się na właściwym formularzu, na którym w rubryce „cel złożenia formularza” zaznaczasz kwadrat „korekta zeznania”.

Jeżeli podczas czynności sprawdzających urząd skarbowy sam stwierdzi, że Twoje zeznanie zawiera niewielkie błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki (np. nieprawidłowe zaokrąglenia czy zamiana kolejności cyfr - tzw. czeski błąd), wówczas może we własnym zakresie skorygować te błędy na kserokopii złożonego przez Ciebie zeznania, bez obowiązku wzywania Cię w tej sprawie do urzędu.

Uwierzytelniona kopia poprawionego zeznania zostanie Ci przesłana do akceptacji. Masz 14 dni od dnia jej doręczenia na ewentualne wniesienie sprzeciwu, który spowoduje automatyczne anulowanie korekty dokonanej przez urząd skarbowy. Jeżeli masz przejściowe trudności finansowe, uniemożliwiające zapłatę należnego podatku w terminie, możesz zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym naczelnik urzędu skarbowego może wydać decyzję:

•  odraczającą termin płatności podatku lub rozkładającą jego zapłatę na raty,
•  odraczającą lub rozkładającą na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
•  umarzającą w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Należy jednak pamiętać, że ulgi te przyznawane są wyjątkowo, tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach.

Warto złożyć zeznanie jak najwcześniej. W ten sposób możesz:

•  szybciej otrzymać nadpłatę, jeśli wynika ona ze składanego zeznania,
•  uniknąć kolejek w urzędzie skarbowym (składając zeznanie osobiście) lub na poczcie (wysyłając zeznanie listem poleconym).

Składając wcześniej zeznanie, z którego wynika obowiązek dopłaty podatku, nie musisz jednocześnie dokonać wpłaty podatku na konto urzędu skarbowego. Termin zapłaty podatku nie ulega w takiej sytuacji skróceniu i nadal masz na to czas do 30 kwietnia (dla PIT-28 - do 31 stycznia).

powrót Podatki dochodowe Jak skorygować złożone zeznanie roczne?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________