ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Małżonkowie a ulga na Internet. Ile można odliczyć?

czwartek, 22 marca 2012 10:19

Małżonkowie a ulga na Internet. Ile można odliczyć?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu w danym roku podatkowym wydatków ponoszonych przez każdego z małżonków z tytułu użytkowania sieci Internet w sytuacji gdy faktura dokumentująca poniesiony wydatek jest wystawiona tylko na jednego z nich.

Podstawę do stosowania ulgi na internet stanowią przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a tejże ustawy podstawę obliczenia podatku, co do zasady stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Natomiast art. 26 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy stanowi, iż w ww. przypadku odliczeń, odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Powyższe oznacza, iż warunkiem skorzystania z tzw. ulgi internetowej przez podatników podatku dochodowego jest kumulatywne wystąpienie następujących przesłanek:

  • poniesienie przez podatnika wydatku z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu będącym jego miejscem zamieszkania oraz
  • udokumentowanie przedmiotowego wydatku fakturą w rozumieniu przepisów o podatku VAT.

Jeżeli wspólnie podatniki i żona korzystali z sieci Internet, a koszty związane z użytkowaniem sieci pokrywali z majątku wspólnego, a wysokość poniesionych przez małżeństwo wydatków na korzystanie z Internetu została stwierdzona fakturą, wydaje się , iż udokumentowanie w przepisanej formie przez wspólnie rozliczających się podatników poniesienia określonych wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu będącym ich miejscem zamieszkania uprawniało ich do skorzystania z tej ulgi.

Co prawda faktura VAT wystawiona przez dostawcę usług internetowych zawiera dane personalne tylko podatnika, to jednak skoro wydatki na korzystanie z sieci w równym stopniu obciążały jego żonę to naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy jest możliwość odliczenia poniesionych wydatków przez obojga małżonków.

Nie można się zatem zgodzić z twierdzeniem, iż zamieszczenie na fakturze dokumentującej wydatek, danych tylko jednego z małżonków pozbawia prawa do skorzystania z ulgi internetowej drugiego z nich w sytuacji gdy oboje małżonkowie ponosili rzeczywiste koszty użytkowania sieci informatycznej.

Potwierdził to w wyroku z dnia 19 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (I SA/Łd 127/08).

W niniejszej sprawie organ podatkowy zakwestionował dokonane przez podatników odliczenie dotyczące wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet ponieważ dokumentująca podmiotowy wydatek faktura oraz potwierdzenia zapłaty wystawione były tylko na nazwisko męża.. Zgodnie zaś z art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość wydatków na określony powyżej cel ustala się na podstawie faktur w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Tym samym, zdaniem organu, aby oboje małżonkowie mogli skorzystać z odliczenia na fakturze powinny znaleźć się dane osobowe obojga małżonków, a nie jak w rozpoznawanym przypadku wyłącznie jednego z nich. Wspólne rozliczanie małżonków nie zmienia faktu, iż pozostają oni odrębnymi podatnikami i w sytuacji kiedy ulgi zostają przez ustawodawcę przyznane indywidualnie, każdemu z podatników, tak jak w niniejszym podatku, żona nie może odliczyć wydatków poniesionych przez męża.

Podatnik nie zgodził się z takim stanowiskiem organów podatkowych. W jego ocenie skoro pozostaje on z żoną we wspólności ustawowej, prowadzi wspólne gospodarstwo, dokonuje wspólnego rozliczenie podatkowego oczywistym jest, iż faktura wystawiona tylko na jednego z małżonków dotyczy także drugiego ze współmałżonków . Zdaniem odwołującego się dokonana przez organ podatkowy interpretacja przepisów prawa podatkowego jest niezgodna z Konstytucją RP i kodeksem cywilnym. Podpisując umowę na świadczenie usług internetowych, jako bieżącą czynność życia codziennego, działał w imieniu własnym i żony. Tym samym wystawiona faktura, choć zawierająca tylko jego dane, dotyczy także małżonki podatnika.

Sąd Administracyjny przyznał podatnikom rację. Według ww. przepisów faktura VAT może być wystawiona w formie papierowej lub elektronicznej (faktura elektroniczna wymaga wcześniejszej akceptacji podatnika dla otrzymywania jej w takiej właśnie formie).

powrót Podatki dochodowe Małżonkowie a ulga na Internet. Ile można odliczyć?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________