ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Namiot a podatek od nieruchomości

czwartek, 22 marca 2012 12:27

Namiot a podatek od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Namiot - jako tymczasowy obiekt budowlany - nie może zostać uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Tymczasowy obiekt budowlany (namiot) nie może zostać zaliczony do budynków albowiem ten wymaga, aby obiekt budowlany był trwale związany z gruntem oraz posiadał fundamenty. Namiot cech tych nie posiada. Tak uznał w wyroku z dnia 10 stycznia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 2242/10).

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Sporny w sprawie tymczasowy obiekt budowlany - namiot - nie może zostać zaliczony do budynków albowiem ten wymaga, aby obiekt budowlany był trwale związany z gruntem oraz posiadał fundamenty. Namiot cech tych nie posiada.

Podatnik w niniejszej sprawie jako dzierżawca, złożył informację w sprawie podatku od nieruchomości wskazując do opodatkowania budowlę - tymczasowy obiekt handlowy. Jednocześnie oświadczył, iż rozpoczęcie budowy obiektu nastąpi z dniem 15 maja 2009 r. a jego rozbiórka lub przeniesienie nastąpi w terminie do dnia 13 września 2009 r.

Wójt gminy wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, a następnie umorzył to postępowanie jako bezprzedmiotowe, wskazując, że jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli lub obiektu przed ich ostatecznym wykończeniem. Z uwagi na powyższe, organ podatkowy uznał, że podatnik nie podlegał zwolnieniu od opłaty targowej na podstawie art. 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.).

Podatnik jednak, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie uiszczał należnej opłaty targowej, w związku z czym organ podatkowy wszczął postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty targowej z tytułu prowadzenia sprzedaży w obiekcie tymczasowym - namiocie. Podatnik złożył odwołanie od tej decyzji. Po rozpatrzeniu odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję wójta gminy.

Organ odwoławczy wskazał, iż jak wynika ze zgłoszenia budowy obiektu budowlanego, namiot handlowy zgłoszony przez podatnika do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, nie był trwale związany z gruntem, przez co nie może być uznany w za budynek, zaś jego opis i funkcja powodują, że nie może być również uznany za obiekt małej architektury.

Wobec tego stosownie do treści przepisu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zdaniem organu, obiekty tego rodzaju należy traktować jako budowle, gdyż jak stanowi ten przepis, każdy obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, należy uznać za budowlę.

Następnie organ odniósł się do treści przepisów art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wskazując, że obowiązek podatkowy skarżącego powstałby z dniem 1 stycznia 2010 r., gdyby budowla nadal istniała. Jednakże obowiązek podatkowy nie zdążył powstać w 2009 r. z uwagi na rozbiórkę tymczasowego obiektu handlowego należącego do skarżącego jeszcze w 2009 r. Brak było zatem podstaw do opodatkowania za 2009 r. podatkiem od nieruchomości nieistniejącej budowli w postaci namiotu handlowego.

Odnosząc się do zarzutu strony, iż teren, na którym postawiony został namiot handlowy, w planie zagospodarowania przestrzennego gminy nie został określony jako targowisko, organ odwoławczy wyjaśnił, iż ustawodawca w ww. przepisie art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jednoznacznie określił, że targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel.

Sądy obu instancji potwierdziły stanowisko organów podatkowych.

powrót Podatek od nieruchomości Namiot a podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________