ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Zewnętrzny obmiar budynku a podatek od nieruchomości

piątek, 23 marca 2012 11:59

Zewnętrzny obmiar budynku a podatek od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dane dotyczące powierzchni użytkowej powinny być ustalane na podstawie fizycznego obmiaru powierzchni budynku po wewnętrznej długości ścian. Zatem obmiar zewnętrzny budynku, który się zwiększył na skutek ocieplenia nie wpływa na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 marca 2012 r. (III SA/Po 994/11).

W niniejszej sprawie altana znajdująca się na działce po ociepleniu, zdaniem organów podatkowych, przekraczała normy powierzchni ustalone dla budynków w statucie związku ogródków działkowych, dlatego podlegać miała ona opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Powierzchnia zabudowy przedmiotowej altany przekraczała bowiem 35 m2.

Podatnik wskazał, że altana jest wyłącznie obiektem ogrodowym o wymiarach 7m x 5m, tj. 35 m2, zaś w wyniku dokonanego ocieplenia, nastąpiło przekroczenie powierzchni o 2,75 m2. Ocieplenie altany, jako zabieg nie zmieniający jej konstrukcji, nie powinno być traktowane jako przekroczenie dopuszczalnych wymiarów altany.

Otóż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (tj.: Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości i obiekty budowlane, takie jak:

  • grunty,
  • budynki lub ich części oraz
  • budowle lub ich części

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. ustawy, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3, użytkownikami wieczystymi gruntów. W rozstrzyganej sprawie poza sporem było to, iż podatnik jest właścicielem altany.

Użyte w cytowanej ustawie określenie "budynek" oznacza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 1 a ust. 1 pkt 1). Podstawę opodatkowania zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 stanowi dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa. Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części to, za art. 1 a ust. 1 pkt 5 ustawy, powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Zgodnie z art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają m.in. budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą (pkt 12). Oznacza to, iż altana na działce w rodzinnym ogrodzie działkowym musi posiadać powierzchnię zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast (art. 29 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego).

Altana w niniejszej sprawie znajdowała się poza granicami miasta, tak więc aby być zwolnioną od podatku od nieruchomości musiała posiadać powierzchnię nie przekraczającą 35 m2.

Organ podatkowy stwierdził natomiast, iż przedmiotowy budynek przekroczył powierzchnię 35 m2 bowiem jego powierzchnia wynosi 37,75 m2, gdyż – zdaniem organu podatkowego – tyle wynosi jego powierzchnia zabudowy, tj. powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, przy czym- według wyjaśnień organu podatkowego – powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnie terenu.

Sąd w niniejszej sprawie orzekł na korzyść podatnika, stwierdzając, że ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystają budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą (art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) także w wersji obowiązującej dla omawianej sprawy, norma powierzchni wynosi do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich.

Z kolei zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawę opodatkowania stanowi dla budynków lub ich części- powierzchnia użytkowa. W art. 1 a ust. 1 pkt 5 tejże ustawy określono pojęcie powierzchni użytkowej budynku lub jego części. Definicja ta jest w zasadzie powtórzeniem, z niewielkimi zmianami, obowiązującego do 2002 roku art. 4 ust. 2 ustawy. Dane dotyczące powierzchni użytkowej powinny być więc ustalane na podstawie fizycznego obmiaru powierzchni budynku po wewnętrznej długości ścian.

Powyższe oznacza, że nie sposób przyznać organowi podatkowemu racji aby obmiar zewnętrzny budynku był podstawą do uznania, że przedmiotowa altana będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Według organu, obrys zewnętrzny przedmiotowej altany miał być podstawą do uznania, iż wskutek ocieplenia budynku powiększyła się powierzchnia, jaką zajmuje altana w terenie (powierzchnia zabudowy).

W omawianej sprawie doszło do ocieplenia altany, co niewątpliwie powiększyło powierzchnię, którą altana zajmuje w terenie, lecz nie mogło powiększyć jej powierzchni użytkowej czyli powierzchni budynku wyliczonej w oparciu o fizyczny obmiar jego powierzchni po wewnętrznej długości ścian.

powrót Podatek od nieruchomości Zewnętrzny obmiar budynku a podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________