ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Związek partnerski nie skorzysta z preferencji podatkowych

poniedziałek, 26 marca 2012 13:48

Związek partnerski nie skorzysta z preferencji podatkowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Osoby tej samej płci pozostające w stałym związku partnerskim nie mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dla darowizny między członkami najbliższej rodziny. Nie mają też prawa do preferencyjnego małżeńskiego rozliczenia podatku rocznego. Tak w wyroku z dnia 20 marca 2012 r. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 1704/10).

Małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha - zwolnieni są z omawianego podatku, w przypadku nabycia m.in. rzeczy ruchomych w drodze darowizny, zgodnie z regulacją art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz.U z 2004 r . nr 142, poz. 1514 ), po spełnieniu warunków zawartych w tym przepisie.

W ocenie organu podatkowego fakt zawarcia umowy darowizny, mocą której obdarowany nabył od darczyńcy rzeczy ruchome o łącznej wartości 5.018 zł był bezsporny. Niekwestionowanym pozostawał również takt, że strony w treści umowy oświadczyły, że "Darczyńca i Obdarowany pozostają w faktycznym, stałym związku partnerskim, przez co tworzą rodzinę i tym samym są najbliższymi dla siebie osobami". Z powyższego nie wynika, że strony umowy należą do kręgu osób wymienionych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Stąd organ podatkowy nie zgodził się z informacją zawartą w części G, poz. 151 deklaracji podatkowej, że istnieje stosunek pokrewieństwa nabywcy do osoby, od której zostały nabyte własności rzeczy pozwalający użyć określenia: małżonek.

Sąd orzekł, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.) w art. 18 wprost stanowi, że tylko związek kobiety i mężczyzny jest prawnie uznawany przez państwo jako małżeństwo i tylko taki związek korzysta z ochrony i opieki Rzeczypospolitej.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 ze zm.) w art. 1 stwierdza: "Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Konsekwencją przyjęcia w ustawie o podatku od spadków i darowizn zasady, zgodnie z którą obciążenie podatkowe jest relatywnie tym mniejsze im bliższe jest pokrewieństwo i powinowactwo występujące pomiędzy stronami nieodpłatnego transferu majątku jest podział podatników na grupy podatkowe (por. art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn in fine). Zasadniczym elementem w stosowaniu kryterium więzów rodzinnych jest fakt zawarcia małżeństwa. Skutki zawarcia małżeństwa i następstwa rozwodu rodziny wyznaczają normatywną treść grup podatkowych (art. 14 ust. 3 pkt 1-3 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Istota małżeństwa została w sposób dostateczny uregulowana w przepisach art. 1 i nast. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Na gruncie przepisów podatkowych nie ma podstaw do tego, aby poszukiwać odmiennego rozumienia małżeństwa niż to, które zostało ukształtowane w prawie rodzinnym. Brak bowiem w tych przepisach - poza wskazaniem instytucji małżeństwa określonej przepisami prawa rodzinnego - odmiennych regulacji mających zastosowanie wyłącznie na gruncie prawa podatkowego (por. wyrok z dnia 23 kwietnia 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 373/07).

powrót Podatki dochodowe Związek partnerski nie skorzysta z preferencji podatkowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________