ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Czynsz inicjalny rozliczamy jednorazowo w momencie poniesienia

sobota, 31 marca 2012 16:15

Czynsz inicjalny rozliczamy jednorazowo w momencie poniesienia

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 5 grudnia 2011 r. (DD6/033/87/ORK/11/PK-1299) opublikowanym w Biuletynie Skarbowym nr 1 z 2012 r. przyznało, że wstępna opłata leasingowa powinna być zaliczana do kosztów podatkowych jednorazowo w momencie poniesienia, a nie proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu operacyjnego.

W piśmie "Wstępna opłata leasingowa jako koszt podatkowy" Ministerstwo Finansów Departament Podatków Dochodowych, stwierdza, że przychylając się do prezentowanej przez sądy administracyjne linii orzeczniczej, uważa iż wstępna opłata leasingowa powinna być zaliczana do kosztów podatkowych jednorazowo w momencie poniesienia, a nie proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu.

Cechą charakterystyczną tych orzeczeń jest uznanie, że wstępna opłata leasingowa ma charakter opłaty samoistnej bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, natomiast jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu. Opłata ta jest wydatkiem jednorazowym związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu.

Sądy administracyjne podkreślają przy tym, że w sytuacji, w której dojdzie do wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, zniszczenia przedmiotu leasingu, zaprzestania działalności przez korzystającego bądź leasingodawcę (finansującego), koncepcja organów, iż opłatę tę należy rozliczyć proporcjonalnie do czasu trwania umowy, nie znajduje poparcia.

Taką linię orzecznictwa prezentują m.in. wyroki: WSA w Białymstoku z  dnia 1 kwietnia 2009 r. I SA/Bk 614/08, WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 maja 2009 r. I SA/Go 214/09, WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2009 r. III SA/Wa 1519/08, WSA w Gdańsku z dnia 1 lipca 2009 r. I SA/Gd 269/09, WSA we Wrocławiu z dnia 5 października 2009 r. I SA/Wr 633/09 oraz WSA w Krakowie z dnia 23 września 2009 r. I SA/Kr 1076/09.

We wskazanych wyżej wyrokach WSA stwierdzono, że dla potrzeb podatkowych wstępna opłata leasingowa powinna zostać rozliczona w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Opłatę taką wnosi leasingobiorca, zanim leasing zostanie uruchomiony. I to właśnie od wniesienia tej opłaty zależy, czy do leasingu w ogóle dojdzie.

W powołanych wyrokach wyraźnie zaznaczono, że w przypadku gdy w umowie leasingu nie znajduje się zapis, zgodnie z którym opłata inicjalna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, to należy ją uznać za koszt jednorazowy, w momencie poniesienia. Nie ma wówczas podstaw, by traktować ją jako koszt, który dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy. Taka kwalifikacja oznaczałaby, że nie ma żadnej różnicy między opłatą wstępną a jednorazową płatnością z tytułu świadczenia usługi leasingu za cały okres trwania tej umowy uiszczoną z góry.

Według WSA użyty w ustawach o podatku dochodowym zwrot "kosztów dotyczących okresu przekraczającego rok podatkowy" odnosi się do wydatków dotyczących świadczeń wykonywanych w kilku okresach. Nie ma natomiast zastosowania do wydatków związanych ze świadczeniami wykonanymi jednorazowo, lecz wykorzystywanymi lub odnoszącymi skutek przez dłuższy czas, do jakich zaliczyć należy opłatę wstępną.

Taką samą linię orzecznictwa przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 19 marca 2010 r. sygn. akt II FSK 1731/08, z dnia 23 marca 2010 r. II FSK 1733/08 oraz z dnia 18 listopada 2011 r. II FSK 864/10.

W wyżej wymienionych wyrokach NSA wskazano, że fakt, iż opłata wstępna jest warunkiem zawarcia umowy leasingu, nie musi oznaczać, że dotyczy ona całego okresu trwania umowy.

W ocenie Departamentu w przedmiotowej sprawie obecnie ukształtowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych odmienna od dotychczasowego stanowiska prezentowanego przez niektóre sądy administracyjne: WSA w Warszawie w wyroku z dnia 3 października 2008 r. II SA/Wa 1080/08 oraz WSA w Lublinie w wyroku z dnia 25 lutego 2009 r. I SA/Lu 675/08, Ministerstwo Finansów oraz organy podatkowe.

Mając na uwadze powyższe, Departament DD uważa, że wskazane jest uwzględnienie przy rozstrzyganiu wyżej wymienionej sprawy linii orzecznictwa potwierdzonej wyrokami NSA.

powrót Podatki dochodowe Czynsz inicjalny rozliczamy jednorazowo w momencie poniesienia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________