ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Rozliczenie nakładów na dzierżawioną nieruchomość

poniedziałek, 02 kwietnia 2012 19:55

Rozliczenie nakładów na dzierżawioną nieruchomość

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Spółka z o.o. chce nabyć dotychczas dzierżawiony grunt na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podlegającej VAT. Wcześniej dokonała nakładów (budowla) i zaliczyła je do środków trwałych, które amortyzuje. Podatek VAT naliczony związany z tymi nakładami został w całości odliczony. Jak należy rozliczyć się z zbywcą?

Budowla wzniesiona na cudzym gruncie dla celów podatku VAT, może być przedmiotem opodatkowanego obrotu, ponieważ stanowi towar. Dla potrzeb VAT nie ma znaczenia, mimo że z cywilnoprawnego punktu widzenia nabycie tej nieruchomości stanowiłoby zwrot nakładów, a nie za sprzedaż budowli.

Z punktu widzenia jest przeniesienie prawa do rozporządzania budowlą na właściciela nieruchomości (przeniesienie władztwa ekonomicznego). Zatem mamy do czynienia z opodatkowaną dostawą towarów, ponieważ spółka odliczyła cały podatek naliczony związany z faktem wybudowania budowli. Stąd będzie należało wystawić fakturę VAT.

W oparciu o przepisy z art. 3531oraz art. 498 Kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mają swobodę kształtowania łączącego ich stosunku prawnego, pod warunkiem że jego treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Ponieważ strony umowy sprzedaży są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, zatem każda z nich może potrącić swoją wierzytelność pieniężną z wierzytelności pieniężnej drugiej strony, jeżeli obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone bądź to przed sądem.

Zatem w przypadku sprzedaży ww. nieruchomości możliwe jest potrącenie wierzytelności spółki z tytułu sprzedaży nakładów wydzierżawiającemu z wierzytelności za sprzedaż nieruchomości.

Podstawa prawna:
•    art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 6 pkt 2, art. 7 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 86 ust. 1-2 art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
•    art. 16a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz 397 ze zm.),
•    art. 45, art. 48, art. 3531, art. 498, art. 676, art. 694 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót VAT Rozliczenie nakładów na dzierżawioną nieruchomość

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________