ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zwolnienie podmiotowe z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

wtorek, 03 kwietnia 2012 12:09

Zwolnienie podmiotowe z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy podatnik prowadzący biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą z przeważającym rodzajem działalności sklasyfikowanej jako "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (PKD 8211 Z).

W związku z posiadanym przez podatnika certyfikatem księgowym uprawniającym podatnika do usługowego prowadzenia ksiąg planowane jest poszerzenie działalności i przeniesienie punktu jej ciężkości na usługowe prowadzenie ksiąg sklasyfikowane jako "Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe" (PKD 6920Z) według PKWiU (2008) pod symbolem 69.20.2 "usługi rachunkowo-księgowe".

Usługi, które zamierza świadczyć podatnik obejmują przede wszystkim:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów i ksiąg handlowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT i przygotowywanie na ich podstawie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług;
 • obliczanie/rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorców i ich pracowników oraz sporządzanie stosownych informacji/deklaracji podatkowych;
 • podpisywanie oraz składanie deklaracji/informacji w imieniu przedsiębiorców do urzędów skarbowych;
 • obliczanie/rozliczanie składek ZUS dotyczących przedsiębiorców i ich pracowników i przygotowywanie stosownych deklaracji/raportów do ZUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, oraz ewidencji wyposażenia;
 • sporządzanie listy płac i prowadzenie indywidualnych kart przychodów pracowników; prowadzenie akt osobowych pracowników.

Podatnik nie zamierza wykonywać żadnych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, tj. nie będzie wykonywał usług o charakterze doradczym, nie będzie udzielał porad prawnych a sporządzane przez niego deklaracje podatkowe będą elementem kompleksowej usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, a nie wynikiem odrębnych umów zawieranych przez podatnika ze zleceniodawcami.

Planuje użycie w umowach o zawieranych przez podatnika, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawieranie klauzuli "zleceniobiorca nie świadczy usług w zakresie doradztwa dla zleceniodawcy".

Planowana wartość przychodów ze sprzedaży w roku rozpoczęcia działalności nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ww. ustawy. Podatnik nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, korzysta z przysługującego mu zwolnienia z mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Czy zatem może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, w zakresie opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 113 ust. 1 oraz 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), dla sprzedaży usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Artykuł 76a ust. 1 ustawy o rachunkowości stanowi, że " (...) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6, tj. prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sporządzania sprawozdań finansowych, gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą."

W myśl art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości, podatnik może także prowadzić w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych. Może także udzielać swoim klientom pomocy w zakresie prowadzenie ww. ustawa o rachunkowości przewiduje także możliwość sporządzania przez osoby usługowo prowadzące księgi rachunkowe, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie (art. 76a ust. 2 pkt 2).

Regulacja ta rozszerza katalog osób, które deklaracje te mogą sporządzać nie działając jednocześnie jako doradca podatkowy, lub świadcząc usługi w zakresie doradztwa, na gruncie regulacji ustawy o doradztwie podatkowym. Nie można więc czynności, wynikających z regulacji zawartych w ustawie o rachunkowości a dotyczących usługowego prowadzenie ksiąg, traktować jako usług w zakresie doradztwa.

Zawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów do tego uprawnionych. Według ustawy o doradztwie podatkowym osobami uprawnionymi do wykonywania czynności doradczych są:

 • osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych;
 • adwokaci i radcowie prawni;
 • biegli rewidenci.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku przekroczy ww. kwotę, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, ww. kwoty.
Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Ww. zwolnienia nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  a. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  b. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
  c. nowych środków transportu,
  d. terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;
 2. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
 3. niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Minister Finansów w §27 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360), określił listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku, określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, stanowiącą załącznik do rozporządzenia. W pozycji nr 12 tego załącznika wskazano, że wyłączenie ze zwolnienia od podatku dotyczy "doradztwa, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego".

Ustawa o VAT oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin "doradztwo" obejmuje szereg usług doradczych, np. podatkowe, prawne, finansowe, techniczne. Zakres znaczeniowy pojęcia "usługi w zakresie doradztwa" jest zatem znacznie szerszy niż termin "usługi w zakresie doradztwa podatkowego". Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego PWN, Warszawa 1994 "doradzać" znaczy udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Tak więc doradztwo jest udzieleniem fachowych zaleceń i porad. Zatem użyty w ustawie o VAT termin "usługi w zakresie doradztwa" należy rozumieć szeroko.

Jednym z rodzajów doradztwa jest doradztwo podatkowe. Czynności doradztwa podatkowego, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213.) obejmują:

 • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

Jeżeli podatnik nie będzie wykonywał usług o charakterze doradczym, to o ile planowana wartość przychodów ze sprzedaży w roku rozpoczęcia działalności nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł, podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Korzystanie ze zwolnienia będzie możliwe do czasu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy w 2012 r. ww. kwoty w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

Należy też zauważyć, iż brak uprawnień do wykonywania usług w zakresie doradztwa podatkowego, nie przesądza o faktycznym charakterze wykonywanych usług.

powrót VAT Zwolnienie podmiotowe z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________