ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Opłaty lokalne Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

środa, 04 kwietnia 2012 21:21

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej podlega opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

 

Opłata skarbowa jako danina publiczna stanowi ekwiwalent za czynność organu administracji publicznej, a obowiązek jej uiszczenia zawsze wiąże się z dokonaniem przez dany organ konkretnej czynności, np. z wydaniem pozwolenia. Stosownie do art. 4 ww. ustawy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, a także stawek tej opłaty określa załącznik do tej ustawy.

Katalog podlegających opłacie skarbowej zezwoleń (pozwoleń, koncesji) został określony w części III załącznika. Katalog ten jest otwarty, tzn. zezwolenie (pozwolenie, koncesja) inne niż wymienione literalnie w załączniku do ustawy podlega tej opłacie według stawki ogólnej - od pozostałych zezwoleń, określonej w ust. 44: od zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w wysokości 616 zł i od innych niż na wykonywanie działalności gospodarczej w wysokości 82 zł.

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej nie zostało wymienione literalnie w części III załącznika, nie ma ono charakteru pozwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, dlatego co do zasady podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł.

Należy jednak zauważyć, że obowiązek zapłaty opłaty skarbowej nie powstaje, jeżeli istnieje podstawa prawna do jego wyłączenia lub zwolnienia od opłaty skarbowej. Nie podlegają więc opłacie skarbowej pozwolenia wydawane w sprawach wskazanych w art. 2 ww. ustawy oraz te, które zostały wymienione w katalogu określającym zwolnienia od opłaty skarbowej, zamieszczonym w kol. 4 w III części załącznika do ww. ustawy.

Obowiązku zapłaty opłaty skarbowej nie implikuje także wydanie pozwolenia podmiotowi wymienionemu w art. 7 ww. ustawy. Przykładowo, zwolnione od opłaty skarbowej jest wydanie pozwolenia organizacji pożytku publicznego, jeżeli składa ona wniosek o wydanie pozwolenia w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wśród organizacji pożytku publicznego, które mogą skorzystać ze zwolnienia od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy, można przykładowo wymienić organizacje harcerskie o zasięgu ogólnopolskim: Związek Harcerstwa Polskiego (nr KRS 0000094699), Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (nr KRS 0000057720) oraz Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego (nr KRS 0000089011), a także wiele organizacji harcerskich o węższym zasięgu, np. ZHP - Chorągiew Dolnośląska, ZHP - Chorągiew Wielkopolska, ZHP - Chorągiew Śląska, ZHP - Chorągiew Krakowska, ZHP - Chorągiew Gdańska itd.

Dodatkowo, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, podatnicy (tj. podmioty, na wniosek których wydaje się pozwolenie) mogą zwrócić się do organu podatkowego - którym w przypadku pozwolenia jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), właściwy ze względu na siedzibę organu, który je wydał - z wnioskiem o udzielenie ulg podatkowych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w tym m.in. o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.

Mając powyższe na uwadze, obowiązujące rozwiązania prawne są wystarczające i nie ma konieczności wprowadzenia nowego, odrębnego zwolnienia od opłaty skarbowej wszystkich pozwoleń na prowadzenie zbiórki publicznej.

powrót Opłaty lokalne Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________