ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Dostawa produktów rolnych z własnej działalności rolnika ryczałtowego. Zwolnienie z VAT

środa, 04 kwietnia 2012 21:41

Dostawa produktów rolnych z własnej działalności rolnika ryczałtowego. Zwolnienie z VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak powinien się opodatkować rolnik ryczałtowy prowadzący działalność rolniczą oraz inną działalność gospodarczą.

Dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywana przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) jest zwolnione od podatku VAT.

Jednocześnie w myśl art. 43 ust. 3 ww. ustawy rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Rolnik ryczałtowy to podmiot dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, który nie jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych i nie skorzystał z możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku.

Produkty rolne to towary wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwach rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast usługi rolnicze to usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Dotyczy to, m.in. usług w zakresie: koszenia zbóż, traw i innych roślin, siewu zbóż i innych roślin uprawianych w rolnictwie, zbioru traw, zbóż i innych roślin, rozsiewu nawozów i oprysków, prac agregatorem talerzowym, orki, innych prac związanych z uprawą roli.

Z powyższych przepisów wynika, że zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. A zatem podatnik wykonujący czynności, o których mowa w tym przepisie, może w odniesieniu do całej działalności rolniczej, przez którą rozumie się również świadczenie usług rolniczych (por. art. 2 pkt 15 ww. ustawy), albo korzystać z tego zwolnienia jako rolnik ryczałtowy, albo rozliczać podatek VAT na zasadach ogólnych.

Nie jest zatem możliwe korzystanie ze zwolnienia przy dostawie produktów rolniczych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jednoczesne opodatkowanie na zasadach ogólnych świadczonych usług rolniczych.

Podmiot będący rolnikiem ryczałtowym nie może bowiem łączyć dwóch statusów - podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) i jednocześnie podatnika VAT czynnego - w pozostałym zakresie działalności rolniczej, tj. świadczenia usług rolniczych.

Nie dotyczy sytuacji, gdy rolnik ryczałtowy prowadzący działalność rolniczą, a w szczególności świadczący usługi rolnicze wymienione w załączniku nr 2, podejmuje dodatkowo działalność gospodarczą w innym niż działalność rolnicza zakresie, jak np. prowadzenia sklepu. W takim przypadku podatnik będący rolnikiem ryczałtowym w zakresie działalności rolniczej do czasu rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, korzysta ze zwolnienia w zakresie tej działalności, natomiast w odniesieniu do działalności, która nie jest działalnością rolniczą, może albo korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ww. ustawy (tj. ze zwolnienia podmiotowego uwarunkowanego wysokością osiąganych obrotów), albo w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia lub przekroczenia obrotu uprawniającego do zwolnienia być podatnikiem VAT czynnym, tzn. rozliczającym w tym zakresie podatek na ogólnych zasadach.

Należy bowiem ponownie podkreślić, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, tzn. aby miało zastosowanie, muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

  1. dotyczy rolnika, który nie jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  2. dotyczy tylko wykonywanej przez tego rolnika działalności rolniczej.

A zatem w przypadku wykonywania działalności rolniczej i innej działalności może wystąpić sytuacja, w której jeden podmiot może łączyć dwa statusy - podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) i jednocześnie podatnika VAT czynnego, który w przypadku działalności innej niż rolnicza jest obowiązany do składania deklaracji, prowadzenia ewidencji i wystawiania faktur.

powrót VAT Dostawa produktów rolnych z własnej działalności rolnika ryczałtowego. Zwolnienie z VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________