ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Wyroby węglowe zużywane w gorzelni. Zwolnione z akcyzy czy nie?

czwartek, 05 kwietnia 2012 12:14

Wyroby węglowe zużywane w gorzelni. Zwolnione z akcyzy czy nie?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy wyroby węglowe zużywane w gorzelni do produkcji alkoholu, który po dalszej obróbce oferowany jest do sprzedaży jako dodatek do paliw silnikowych, są wyrobami węglowymi zużywanymi w procesie produkcji wyrobów energetycznych, a więc zwolnionymi od podatku akcyzowego.

Podatnik prowadzi gorzelnie, w których produkuje alkohol etylowy, który w następnym etapie produkcji zostaje przetworzony i powstaje z niego bioetanol oferowany na sprzedaż jako dodatek do paliw silnikowych. Do produkcji tej zużywany jest wyrób węglowy (miał CN 2701). Wyrób węglowy w procesie produkcji służy wytworzeniu energii cieplnej (pary), która zasila (podgrzewa) całą instalację wytwarzającą alkohol, który ostatecznie sprzedawany jest jako biokomponent do paliw.

 

Miał CN 2701, nie jest zużywany wyłącznie w procesie produkcji wyrobu energetycznego. W gorzelniach wytwarzany jest bowiem alkohol etylowy, który dopiero w dalszym etapie produkcji w zakładzie rektyfikacji przetwarzany jest na bioetanol oferowany na sprzedaż jako dodatek do paliw silnikowych. Wobec tego w zależności od potrzeb w zakładzie rektyfikacji podejmowana jest decyzja, czy alkohol etylowy z gorzelni będzie przeznaczony ostatecznie do produkcji bioetanolu, czy też do produkcji innych wyrobów.

W każdym momencie możliwe jest ustalenie jaka część produkcji gorzelni będzie przeznaczona do produkcji wyrobów energetycznych. Tym samym zawsze można ustalić jaka część miału została zużyta do produkcji wyrobów energetycznych, a jaka do innych celów.

Podatnik chciał wiedzieć czy w świetle art. 31a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym wyrób węglowy zużywany w gorzelni do produkcji alkoholu, który po dalszej obróbce oferowany jest do sprzedaży jako dodatek do paliw silnikowych, jest wyrobem węglowym zużywanym w procesie produkcji wyrobów energetycznych, a więc zwolnionym od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 ze zm.), wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Z kolei wyroby węglowe to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy).

Pod poz. 19 tego załącznika został wymieniony węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych o kodzie CN ex 2701.

Ww. przypadku wyrób węglowy nie jest zużywany wyłącznie w procesie produkcji wyrobu energetycznego. W gorzelniach wytwarzany jest bowiem alkohol etylowy, który dopiero w dalszym etapie produkcji w zakładzie rektyfikacji przetwarzany jest na bioetanol oferowany na sprzedaż jako dodatek do paliw silnikowych. Wobec tego w zależności od potrzeb w zakładzie rektyfikacji podejmowana jest decyzja, czy alkohol etylowy z gorzelni będzie przeznaczony ostatecznie do produkcji bioetanolu, czy też do produkcji innych wyrobów.

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych;
 3. dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych;
 4. import wyrobów węglowych;
 5. eksport wyrobów węglowych;
 6. użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2, przy czym za takie użycie uważa się naruszenie warunków zwolnienia, jak i sprzedaż, dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport wyrobów węglowych przez podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2, niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, zamiast użycia go do celów zwolnionych;
 7. użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;
 8. powstanie ubytków wyrobów węglowych.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;
 2. dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;
 3. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;
 4. import wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;
 5. eksport wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy.

Na mocy art. 31a ust. 2 pkt 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane w procesie produkcji wyrobów energetycznych. Z powyższego wynika, iż co do zasady zwolnione są od akcyzy wyroby węglowe zużywane (bezpośrednio) do wyprodukowania wyrobów energetycznych.

Z opisu sprawy wynika, iż podatnik zużywał miał do produkcji alkoholu etylowego.

Zauważyć należy, iż stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

 1. objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 2. objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
 3. objęte pozycjami CN 2901 i 2902;
 4. oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 5. objęte pozycją CN 3403;
 6. objęte pozycją CN 3811;
 7. objęte pozycją CN 3817;
 8. oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 9. pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;
 10. pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

 • wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 • wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 • napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Odnosząc ww. przepisy do opisanego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż zużycie przez podatnika wyrobów węglowych do produkcji alkoholu, który nie spełnia warunku określonego w art. 31a ust. 2 kpt 2 ustawy, (dopiero w następnym etapie produkcji alkohol zostaje przetworzony i powstaje z niego bioetanol oferowany na sprzedaż jako dodatek do paliw silnikowych) podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych do celów opałowych w trybie art. 31a ust. 1 pkt 1 w związku z art. 31a ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, tj. w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

powrót Akcyza Wyroby węglowe zużywane w gorzelni. Zwolnione z akcyzy czy nie?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________