ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zwrot VAT można otrzymać w drodze zaliczenia na inny podatek

poniedziałek, 09 kwietnia 2012 10:14

Zwrot VAT można otrzymać w drodze zaliczenia na inny podatek

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Można otrzymać zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w drodze zaliczenia na inny wymagalny podatek. Tak uznał w wyroku z dnia z 20 stycznia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (I FSK 577/11).

Jest możliwość zaliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet zobowiązań podatkowych, dla których właściwy jest inny organ podatkowy, aniżeli organ właściwy dla rozliczeń podatku VAT. W takim przypadku podatnik powinien złożyć wraz z deklaracją VAT-7 wykazującą podatek VAT do zwrotu, stosowny wniosek, opisujący charakter zobowiązania podatkowego oraz organ podatkowy właściwy dla tego zobowiązania.

 

Sąd uznał, że na podstawie art. 76 b Ordynacji podatkowej przepisy art. 76, art. 76a, art. 77b i art. 80 stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku. Zaliczenie, o którym mowa w art. 76a § 2 pkt 1, następuje z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku.

Stosownie natomiast do art. 59 §1 pkt 4 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku. Z kolei, jak stanowi art. 76 §1 tej ustawy, nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem §2.

W niniejszej sprawie spółka będąca czynnym podatnikiem VAT w składanych miesięcznych deklaracjach VAT-7 wykazywała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym i deklarowała tę kwotę jako kwotę różnicy do zwrotu na rachunek bankowy. Zamierzała również złożyć wnioski o zaliczenie kwoty zwrotu podatku VAT na poczet różnych zobowiązań, należności publicznoprawnych do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

W sytuacji gdy deklaracja taka (wniosek) zostanie złożona, kwota nadwyżki w podatku VAT powinna zostać odpowiednio zaliczona przez właściwy dla podatnika VAT organ podatkowy.

 Naczelny Sąd Administracyjny podzielił pogląd, że w świetle przepisów Ordynacji podatkowej istnieje możliwość zaliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet zobowiązań podatkowych, dla których właściwy jest inny organ podatkowy, aniżeli organ właściwy dla rozliczeń podatku VAT. W takim przypadku spółka winna złożyć wraz z deklaracją VAT-7 wykazującą podatek VAT do zwrotu, stosowny wniosek, opisujący charakter zobowiązania podatkowego oraz organ podatkowy właściwy dla tego zobowiązania. Organ podatkowy z urzędu bada tylko stan zobowiązań podatnika tylko w tym urzędzie w którym nadpłata lub zwrot powstał.

Dyspozycja art. 76 §1 Ordynacji podatkowej dotyczy ogólnie zaległości podatkowych i bieżących zobowiązań. Żaden przepis prawa nie ogranicza możliwości dokonania zaliczenia w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 76 Ordynacji podatkowej. Przepis ten nakłada na organy obowiązek zaliczenia znanej mu nadpłaty na znaną mu zaległość, nie nakłada natomiast obowiązku poszukiwania innych istniejących zaległości. Z art. 76 b Ordynacji podatkowej nie wynika, że do zaliczenia nadpłaty w podatku VAT, jest inny niż właściwy dla podatnika, organ podatkowy.

W przypadku zatem, gdy z prośbą o zaliczenie zwraca się podatnik i przedstawia dane dotyczące wysokości zobowiązania i dane organu podatkowego, w którym ono widnieje występują przesłanki do zaliczenia tej nadpłaty (zwrotu podatku) na poczet wskazanych zobowiązań. Jeżeli fakt istnienia zaległości zostanie potwierdzony, to należy uznać, że brak jest przeszkód prawnych do zaliczenia zwrotu VAT na poczet wskazanych zaległości.

Wbrew twierdzeniom Sądu I instancji, na przeszkodzie w dokonaniu zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku VAT na poczet innych zaległości podatkowych w niniejszej sprawie nie stoi art. 76a §1 Ordynacji podatkowej, gdy nadpłata i zaległość będą występować w różnych organach.

powrót VAT Zwrot VAT można otrzymać w drodze zaliczenia na inny podatek

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________