ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ewidencja przychodów. Kto, kiedy i jak ją prowadzi?

środa, 11 kwietnia 2012 13:31

Ewidencja przychodów. Kto, kiedy i jak ją prowadzi?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mają obowiązek prowadzić ewidencję przychodów. Ewidencję przychodów prowadzi się odrębnie za każdy rok podatkowy. Sprawdź kto, kiedy i w jaki sposób musi prowadzić ewidencję przychodów.

Większość podatników, która wybrała opodatkowanie w formie ryczałtu musi prowadzić ewidencję przychodów. W szczególności, ewidencję przychodów muszą prowadzić podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaniu ryczałtem.

Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej.

Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów (oraz pozostałych obowiązujących ewidencji) powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi o dzień, w którym podatnik:

 • dokonał wyboru opodatkowania w tej formie,
 • początek roku podatkowego, albo
 • dzień osiągnięcia pierwszego przychodu w przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.

Ww. podatnicy muszą również prowadzić:

 1. ewidencję wyposażenia,
 2. wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 3. posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów (faktury VAT, rachunki, paragony fiskalne, dokumenty celne, noty korygujące, dowody wewnętrzne, itp.).

Ewidencje te należy przechowywać, co najmniej do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (ryczałtu).

Ponieważ obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia nie dotyczy podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeśli podatnicy ci równocześnie osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane ryczałtem, ewidencją wyposażenia obejmuje się wyłącznie wyposażenie związane z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Ewidencję oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy do ewidencji, a także dowody zakupu towarów, należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników - jako ich siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji.

Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie ewidencji zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując w zawiadomieniu nazwę i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem.


Sposób prowadzenia ewidencji przychodów, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ewidencja, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uregulowany został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. nr 219, poz. 1836 z późn. zm.).

Podatnik jest obowiązany zbroszurować ewidencję i kolejno ponumerować jej karty. Sprawdź wzór ewidencji przychodów.

Zapisów w ewidencji dokonuje się na podstawie wystawionych faktur VAT (w szczególności faktur VAT marża, faktur VAT RR, faktur VAT MP), dokumentów celnych, rachunków oraz faktur korygujących i not korygujących, odpowiadających warunkom określonym w odrębnych przepisach, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana fakturami, a w przypadku sprzedaży bez faktur - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku osiągania przychodów, oraz w razie osiągania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, zapisów dokonuje się na podstawie dowodów potwierdzających faktyczne uzyskanie tych przychodów.

Zapisy dotyczące przychodów mogą być również dokonywane na podstawie dziennego zestawienia faktur. Zestawienie to którym powinno zawierać co najmniej:

 1. datę;
 2. numer zestawienia;
 3. numery faktur objętych zestawieniem;
 4. daty faktur objętych zestawieniem;
 5. łączną wartość przychodów wynikającą z tych faktur z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zapisów w ewidencji należy dokonywać w porządku chronologicznym na podstawie ww. dowodów, nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Podatnicy VAT mogą ewidencjonować przychody w ewidencji łącznie z podatkiem od towarów i usług, z tym że na koniec miesiąca przychód pomniejsza się o należny podatek VAT.

Można prowadzić ewidencję przy użyciu technik informatycznych. Na koniec każdego miesiąca, w terminie nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, podatnik jest obowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc.
Wydruk powinien być zgodny z wzorem ewidencji określonym w załączniku do rozporządzenia.

Podatnik posługujący się programem komputerowym, który nie zapewnia wydrukowania ewidencji, według wzoru określonego w załączniku, jest obowiązany założyć ewidencję. Po zakończeniu miesiąca do odpowiednich kolumn tej ewidencji należy wpisać w jednej pozycji sumy przychodów uzyskanych w danym miesiącu, według poszczególnych stawek ryczałtu.

Jeżeli podatnik dokonuje od przychodów odliczeń, jest obowiązany wykazać odliczenia w odrębnych pozycjach ewidencji i zmniejszyć o te kwoty wartość przychodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Po zakończeniu miesiąca, w terminie nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, należy podsumować zapisy, obliczyć i wpisać do ewidencji kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także kwoty przysługujących obniżek oraz ulg od tego ryczałtu.

W przypadku prowadzenia więcej niż jednej ewidencji, sumy miesięczne zapisów z poszczególnych ewidencji należy przenieść do jednej z nich i podsumować.

Jeżeli wystąpią okoliczności powodujące obowiązek dokonania doliczeń, podatnik jest obowiązany wykazać w ewidencji doliczone kwoty wydatków i zwiększyć o te kwoty odpowiednio wartość przychodu podlegającego opodatkowaniu lub należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.Na podstawie prowadzonej ewidencji przychodów podatnik ustala wysokość ryczałtu należnego do zapłaty za poszczególne okresy rozliczeniowe.

Ewidencja przychodów jest według Ordynacji podatkowej księgą podatkową. Dlatego prowadzona ewidencja przychodów musi być rzetelna i niewadliwa. Niewadliwą jest ewidencja, która jest prowadzona zgodnie z warunkami formalnymi wynikającymi z przepisów ustawy i rozporządzenia. Rzetelną jest ewidencja, która odzwierciedla stan rzeczywisty.

Za rzetelną oraz niewadliwą uznaje się również ewidencję, gdy:

 1. niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodów łącznie nie przekraczają 0,5% przychodu wykazanego w ewidencji za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej stwierdził te błędy, lub
 2. brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadzenie ewidencji, lub
 3. podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w ewidencji przed rozpoczęciem kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej, lub
 4. błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada dowody, na podstawie których dokonano zapisów.

Tylko rzetelne i niewadliwe księgi podatkowe stanowią dowód w postępowaniu podatkowym.

W przypadku gdy:

 1. podatnicy wykonują działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej;
 2. małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągają przychody z najmu, podanjmu, dzierżawy, poddzierżawy lun innych podobnych umów, wspólnego majątku, o ile nie złożyli oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich;

- wówczas prowadzą jedną wspólną ewidencję.

Niekiedy jest możliwym aby inna ewidencja prowadzona przez podatnika mogła zostać uznana za wystarczającą dla celów ryczałtu ewidencjonowanego i w związku z tym podatnik nie musi prowadzić odrębnej ewidencji przychodów. Ewidencję przychodów może zastępować uproszczona ewidencja sprzedaży VAT (prowadzona przez podatników zwolnionych) lub pełna ewidencja VAT, pod warunkiem że:

 • dane wykazane w tej ewidencji pozwolą na wyodrębnienie z obrotów, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, przychodów dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • po zakończeniu każdego miesiąca, w terminie do 20. dnia miesiąca następnego, podatnik sporządzi zestawienie, w którym wykaże przychody na podstawie danych zawartych w tej ewidencji, według poszczególnych stawek ryczałtu, z uwzględnieniem różnic między obrotem w rozumieniu przypisów ustawy o VAT, a przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnicy ryczałtowcy mogą mieć również obowiązki ewidencyjne w innym podatku. Mogą mieć, np. obowiązek prowadzenia ewidencji VAT, jako uproszczonej ewidencji sprzedaży (zwolnieni podmiotowo), lub jako pełnej ewidencji sprzedaży i zakupów.

Na zakończenie należy dodać, że podatek zryczałtowany - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest płatny bez wezwania w terminie za każdy miesiąc w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania lub do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania (termin przewidziany dla podatników, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro), na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Należy pamiętać, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie została odliczona od podatku dochodowego. W przypadku dokonywania obniżki, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27b ust. 2-4 ustawy o podatku dochodowym. Do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, obniżonego zgodnie z art. 13, stosuje się odpowiednio art. 27g ustawy o podatku dochodowy.

powrót Podatki dochodowe Ewidencja przychodów. Kto, kiedy i jak ją prowadzi?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________