ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zwolnienie z podatku VAT usług turnusów rehabilitacyjnych

czwartek, 12 kwietnia 2012 19:14

Zwolnienie z podatku VAT usług turnusów rehabilitacyjnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów w piśmie z dnia 29 marca 2012 r. przypomniał, że usługi turnusów rehabilitacyjnych są objęte zwolnieniem od podatku  VAT (SPS-023-2329/12).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) zwalnia się od podatku:

 

  1. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze;
  2. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

a) lekarza i lekarza dentysty,
b) pielęgniarki i położnej,
c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 ze zm.),
d) psychologa.

Ponadto na podstawie §13 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392, z późn. zm.) zwalnia się od podatku usługi turnusów rehabilitacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) świadczone na zasadach określonych w tej ustawie oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez podmioty inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pierwotnie zwolnienie dla tych usług zostało wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 44, poz. 230), które weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 1 marca 2011 r. W rozporządzeniu z dnia 28 lutego 2011 r. zawarto przepis uprawniający organizatorów turnusów rehabilitacyjnych do stosowania zwolnienia do czynności dokonanych od 1 stycznia 2011 r.

Na podstawie powołanych regulacji art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT oraz §13 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. usługi turnusów rehabilitacyjnych oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych z tymi usługami, o ile zostaną spełnione określone w przepisach warunki, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Zwolnione z VAT są również usługi świadczone w ramach zawodów medycznych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT (w tym w zakresie rehabilitacji).

Przepisy art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 226, poz. 1476), którą uchylono załącznik nr 4 do ustawy o VAT zawierający wykaz usług zwolnionych od VAT.

Przy określaniu nowego zakresu zwolnień odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, ustalając ich zakres z wykorzystaniem przepisów prawa unijnego (w tym dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jednocześnie zauważam, że przed wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), tj. do dnia 30 czerwca 2011 r., przepis art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT odwoływał się do regulacji ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Zwolnienie od VAT określone w tym przepisie dotyczyło usług w zakresie opieki medycznej świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej. W związku z wejściem w życie ww. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. uległa zmianie treść powyższego przepisu, jednak nie miało to wpływu na zakres zwolnienia wynikającego z tego przepisu.

Ponadto Minister Finansów stwierdził, że nie są planowane zmiany, których celem byłoby opodatkowanie stawką podstawową, w miejsce dotychczasowego zwolnienia, usług turnusów rehabilitacyjnych.

powrót VAT Zwolnienie z podatku VAT usług turnusów rehabilitacyjnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________