Pomniejszenie obrotu o bonifikaty udzielone na podstawie odrębnych wydruków komputerowych
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Pomniejszenie obrotu o bonifikaty udzielone na podstawie odrębnych wydruków komputerowych

poniedziałek, 16 kwietnia 2012 21:28

Pomniejszenie obrotu o bonifikaty udzielone na podstawie odrębnych wydruków komputerowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy na podstawie wydruku z programu komputerowego, obejmującego poszczególne stawki VAT i udzielone bonifikaty, można obniżyć obrót, a w związku z tym również podatek należny, o wartość udzielonej bonifikaty.

Apteka prowadzi handel detaliczny produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, produktami sanitarnymi, kosmetykami i odżywkami, preparatami ziołowymi itp. Właścicielem aptek jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i prowadzi swoją działalność w zakresie detalicznego handlu lekami poprzez swoje placówki handlowe.

W celu zwiększenia przychodów i uatrakcyjnienia oferty handlowej, apteka udziela swoim klientom bonifikaty. Bonifikata polega na obniżeniu - w momencie dokonania sprzedaży - kwoty do zapłaty przez klienta o określoną wartość procentową lub kwotową. W efekcie, należność uiszczana przez kupujących w kasie apteki jest niższa od sumy wartości jednostkowych sprzedawanych towarów. Innymi słowy - nabywca otrzymuje rabat wyliczany od łącznej wartości nabywanych towarów. Sposób naliczania rabatów zobrazowany jest w poniżej załączonej tabeli:

Paragon

Nazwa towaru

Cena netto

VAT

Cena brutto

Kosmetyk nr 1

25,00 zł

5,75 zł

30,75 zł

Lek 2

30,00 zł

2,40 zł

32,40 zł

Lek 3

40,00 zł

3,20 zł

43,20 zł

Lek 4

15,00 zł

1,20 zł

16,20 zł

Razem

110,00 zł

12,55 zł

122,55 zł

Bonifikata

-12,26 zł

Do zapłaty

110,29 zł

 

W ten sposób następuje obniżenie ceny towarów przed sprzedażą, o czym kupujący jest informowany i na co wyraża zgodę. Sprzedaż detaliczna ewidencjonowana jest przy zastosowaniu kasy rejestrującej i dokumentowana paragonami fiskalnymi, zawierającymi wszystkie niezbędne informacje, stosownie do §5 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Na paragonie fiskalnym dokumentującym sprzedaż z bonifikatą, bonifikata nie obniża cen poszczególnych artykułów, ale pomniejsza wykazaną w nim ostateczną kwotę do zapłaty.

Na paragonie wyspecyfikowane są bowiem ceny leków w kwotach netto i brutto, natomiast bonifikata przedstawiona jest na dole paragonu w postaci jednej kwoty - bez podziału na kwotę netto i podatek VAT oraz bez przyporządkowania do poszczególnych pozycji towarów wydanych klientowi. Do kasy apteki wpływa wyłącznie należność po bonifikacie, a zatem kwota faktycznie zapłacona przez klienta.

Wartość bonifikat nie jest uwidoczniona w raporcie dobowym z kasy fiskalnej (bonifikata ujmowana jest w części informacyjnej, a nie fiskalnej kasy). Z tego powodu powstaje różnica pomiędzy raportem fiskalnym, który pokazuje wartość obrotu bez uwzględniania bonifikat oraz rzeczywistym obrotem, który jest o te bonifikaty pomniejszony. Kasy rejestrujące i ich algorytmy działania są zdeterminowane przepisami i brak jest możliwości ingerencji w strukturę oprogramowania przez podatnika.

Z uwagi jednak na fakt, iż apteki pracują przy użyciu zintegrowanego systemu informatycznego, który powiązany jest z drukarkami fiskalnymi, wartość bonifikat i obrotu rejestrowanego za pomocą kas fiskalnych odzwierciedlona jest w ewidencji komputerowej i pojawia się na sporządzonych na jej podstawie zestawieniach komputerowych przez ten system, wykazujących kwoty sprzedaży, kwoty bonifikat, a co za tym idzie kwoty faktycznie osiągniętego obrotu.

Apteczny program komputerowy umożliwia sporządzenie zestawienia komputerowego, uwidaczniającego udzielone bonifikaty (w oparciu o to zestawienie podatnik sporządza raport dzielący udzielone bonifikaty proporcjonalnie na poszczególne stawki VAT - na każdą pozycję sprzedaży), co również pozwala na prawidłowe udokumentowanie udzielonych bonifikat.

Przy ustaleniu podstawy opodatkowania podatkiem VAT, podatnik ma prawo obniżyć obrót o wartość udzielonych bonifikat, bowiem podstawą opodatkowania, co do zasady, jest obrót, czyli kwota faktycznie otrzymana od nabywcy. Tak uznał organ podatkowy (interpretacja indywidualna z dnia 30 marca 2012 r., IPPP2/443-3/12-4/AK, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie), podzielając stanowisko podatnika.

W ocenie spółki jedynie taka wykładnia art. 29 ust. 4 ustawy o VAT zapewnia prawidłową realizację zasady proporcjonalności VAT wyrażonej w art. 1 Dyrektywy 2006/112, zgodnie z którą zasada wspólnego systemu VAT polega na zastosowaniu do towarów i usług ogólnego podatku konsumpcyjnego dokładnie proporcjonalnego do ceny towarów i usług, niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji poprzedzającym etap obciążenia tym podatkiem. Konsekwencją tej zasady jest prawo podatnika do obniżania obrotu w przypadku obniżenia ceny, np. w następstwie udzielonego rabatu, aby po korekcie podatek był nadal proporcjonalny do faktycznej ceny (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 kwietnia 2010 r., FSK 600/09)

Prawidłowe udokumentowanie udzielonych bonifikat pozwala zmniejszyć obrót z tytułu prowadzonej przez spółkę sprzedaży detalicznej ewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących.

powrót VAT Pomniejszenie obrotu o bonifikaty udzielone na podstawie odrębnych wydruków komputerowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________