ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Wchodzi w życie ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin

wtorek, 17 kwietnia 2012 13:24

Wchodzi w życie ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Uchwalona przez Sejm  w dniu 2 marca 2012 r. ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin wchodzi w życie 18 kwietnia 2012 r.

Przepisy ustawy wprowadzają opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra. W myśl ustawy stawki podatkowe będą ustalane odrębnie dla jednej tony wydobytej miedzi oraz dla jednego kilograma srebra, a podstawą ich ustalania będzie cena miedzi i srebra, wynikająca z cen tych surowców na rynkach światowych oraz kurs złotego do dolara.

 

Zwolniona z podatku będzie część urobku rudy miedzi (do 1 tony miesięcznie) przeznaczona na cele badawcze. Nie później niż w ciągu 2 lat od wejścia w życie ustawy rząd będzie zobowiązany do dokonania analizy wpływu tej regulacji na sektor wydobywczy oraz finansów publicznych i przedłożenia Sejmowi stosownej informacji. Celem ustawy jest zbliżenie polskich regulacji do standardów światowych, obowiązujących w państwach bogatych w kopaliny.

Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 19 stycznia 2012 r. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu 27 stycznia 2012 r. Projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Drugie czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu 28 stycznia 2012 r. Sejm uchwalił ustawę 2 marca 2012 r. Senat nie wniósł poprawek do ustawy. Prezydent podpisał ustawę 27 marca 2012 r.

Wprowadzenie podatku od wydobycia niektórych kopalin ma na celu przejęcie przez Skarb Państwa wyłącznie części nadzwyczajnych zysków realizowanych przez podmioty wydobywające miedź oraz srebro. W tym celu opracowano model wyliczenia stawek podatkowych uwzględniających ceny miedzi i srebra na rynku światowym oraz kurs dolara amerykańskiego w stosunku do złotego.

Stawki kwotowe wyliczone z uwzględnieniem powyższych parametrów będą miały zastosowanie do ilości wydobytej miedzi i srebra. Jeżeli cena miedzi przekroczy 15.000 zł/t oraz cena srebra przekroczy 1.200 zł/kg, to stawka podatkowa będzie ustalana według nieliniowych wzorów progresywnych. W tym zakresie wraz ze wzrostem cen ww. metali na rynkach światowych będzie miała miejsce zarówno progresja stawek podatkowych, jak i wypracowywanego zysku.

Maksymalny poziom stawek podatku obliczonego według wzoru został jednak ustawowo ograniczony i wynosi dla miedzi 16.000 zł/t, a dla srebra - 2.100 zł/kg. Wysokość tych stawek podatkowych będzie odpowiadać w przybliżeniu średniej cenie miedzi w wysokości około 46.000 zł/t (odpowiednio średniej cenie srebra wynoszącej około 6.000 zł/kg).

Po przekroczeniu tych kwot zastosowanie znajdzie de facto stawka liniowa, która z założenia ma charakter regresywny. Zastosowanie stawki liniowej w sytuacji bardzo dobrej koniunktury na rynku metali przy zachowaniu nadal znaczących wpływów dla budżetu państwa stwarza podmiotom wydobywającym miedź i srebro perspektywę większych zysków. W przypadku dekoniunktury, jeżeli cena miedzi nie przekracza 15.000 zł/t oraz cena srebra nie przekracza 1.200 zł/kg, stawka podatkowa będzie ustalana w oparciu o wzór liniowy, przy czym minimalna stawka podatkowa będzie wynosić 0,5% średniej ceny metalu, a więc będzie należała do jednych z najniższych na świecie.

Ze względu na powyższe stawki podatkowe będą elastyczne i reaktywne, uzależnione od sytuacji rynkowej i będą oscylować od 0,5% przy niskich cenach miedzi i srebra do ok. 35% średniej ceny metalu przy bardzo wysokich cenach tych metali. Obecna cena wynosząca około 26.500 zł/t oznaczałaby stawkę w wysokości około 17% ceny metalu. Dla historycznie najwyższej chwilowej ceny za jedną tonę miedzi wynoszącej blisko 30.000 zł/t, stawka ta wyniosłaby 19% ceny tego metalu. Wobec powyższego realna rozpiętość podatku operuje w zakresie stawek podatkowych między 12% a 19%.

W celu weryfikacji opracowanych wzorów na obliczenie stawek podatkowych i ich ewentualnego wpływu na podmioty objęte podatkiem Minister Finansów dokonał retrospektywnej analizy funkcjonowania podatku (na podstawie wyników finansowych KGHM Polska Miedź SA). Analiza ta jednoznacznie wykazała, że opracowany podatek nie byłby destrukcyjny dla źródła podatku, co przedstawiają poniższe dane. Zakładając, że podatek od wydobycia niektórych kopalin zostałby wprowadzony w 2003 r., kwota podatku za ten rok wyniosłaby około niecałe 34 mln zł, natomiast stosunek tego podatku do zysku brutto KGHM wyniósłby zaledwie 2%.

Powyższe wynika z faktu, iż średnioroczna cena miedzi i srebra w tym roku spowodowałaby zastosowanie stawki 0,5%. Z kolei relacja podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku dochodowego od osób prawnych oraz opłat eksploatacyjnych uiszczonych przez KGHM w 2004 r., a więc wszystkich podatków i opłat związanych stricte z wydobyciem miedzi i srebra, w stosunku do zysku brutto KGHM wyniosłaby około 10%.

W 2009 r., kiedy średnioroczne ceny miedzi i srebra spowodowałby zastosowanie wzorów potęgowych na wyliczanie stawek podatkowych, kwota podatku wyniosłaby za ten rok około 900 mln zł, co stanowiłoby 29% zysku brutto KGHM. Relacja kwot podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku dochodowego od osób prawnych oraz opłat eksploatacyjnych w stosunku do zysku brutto KGHM wyniosłaby w tym roku 49%.

W przypadku rekordowego dla KGHM (pod względem zysku) 2011 r. przedmiotowy podatek wyniósłby niecałe 2,5 mld zł. Relacja kwot podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku dochodowego od osób prawnych oraz opłat eksploatacyjnych w stosunku do zysku brutto KGHM (po wyłączeniu przychodów w kwocie 3,67 mld zł ze zbycia Polkomtel SA) wyniosłaby w tym roku 44%.

Minister Finansów poinformował, iż relacja podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku dochodowego od osób prawnych oraz opłat eksploatacyjnych w relacji do zysku brutto KGHM wynosiłaby za poszczególne lata, począwszy od 2006 r. do 2011 r., od 44% do 54%.

Ponadto retrospektywna analiza wyników finansowych KGHM z uwzględnieniem podatku od wydobycia niektórych kopalin wykazała, że w każdym roku, w którym KGHM wypracował zysk, przedmiotowy podatek nie spowodowałby powstania straty.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy podkreślić, że podatek od wydobycia niektórych kopalin wprowadzany jest w odpowiedniej proporcji w zestawieniu do realizowanych zysków spółki, co potwierdzają przeprowadzone przez ministra finansów szczegółowe analizy wpływu tego podatku do źródła podatku.

Przeprowadzone analizy, jak i założenia metodologiczne opracowanego podatku od wydobycia niektórych kopalin potwierdzają również, iż wprowadzenie tego podatku doprowadzi do przejęcia przez Skarb Państwa wyłącznie części realizowanych przez KGHM zysków i nie wpłynie destrukcyjnie na kondycję finansową spółki.

Minister Finansów dokonał, m.in. analizy rentowności Zakładu Górniczego Lubin (należącego do KGHM) po wprowadzeniu podatku od wydobycia niektórych kopalin (i tym samym analizy wpływu na rynek pracy). Z analiz tych wynika m.in., że przedmiotowy podatek nie wpłynie na poziom zatrudnienia i rentowność w poszczególnych jednostkach będących częścią KGHM. Analizowany Zakład Górniczy Lubin (uznawany za najmniej rentowny spośród zakładów górniczych KGHM) będzie nadal generował zyski nawet w sytuacji spadku obecnych cen miedzi i srebra o 25%.

Tym samym Minister Finansów nie dostrzega zagrożenia w postaci ewentualnej redukcji zatrudnienia w KGHM i związanymi z tym negatywnymi konsekwencjami.

Opracowany model podatku zapewni również spółkom wydobywającym miedź oraz srebro odpowiedni poziom zysku, który będzie mógł być transferowany na inwestycje, wypłatę dywidendy, sponsoring etc.

powrót Inne Wchodzi w życie ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________