ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Usługi kosmetyczne na karcie podatkowej?

środa, 18 kwietnia 2012 18:06

Usługi kosmetyczne na karcie podatkowej?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy możliwe jest opodatkowanie w formie karty podatkowej pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie usług kosmetycznych.

Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.), mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

 1. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 2. karty podatkowej.

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik Nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku Nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Stosownie do art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący działalność podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługi kosmetyczne zostały ujęte pod poz. 88 części I - Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa - Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik Nr 3 do ww. ustawy. Natomiast zakres tych usług szczegółowo określony został w poz. 88 - Charakterystyka działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik Nr 4 do ww. ustawy, gdzie wskazano, iż obejmuje on:

 • wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki upiększającej: stosowanie maseczek upiększających, farbowanie rzęs oraz regulacja i farbowanie brwi, makijaż, manicure i pedicure,
 • wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki zachowawczej, z zastosowaniem odpowiednich aparatów i preparatów: oczyszczanie skóry twarzy i pleców, masaże pielęgnacyjne twarzy, szyi, ramion, rąk, głowy itp., maski pielęgnacyjne (np. ściągające, odżywcze, plastyczne i ziołowe),
 • wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki leczniczej, jak: lecznicze oczyszczanie skóry z zaskórników, usuwanie prosaków oraz wykwitów mięczaka zakaźnego, masaże lecznicze, masaże refleksyjne, zabiegi z dziedziny światło-, wodo-i elektroterapii, wchodzące w zakres kosmetyki zachowawczej i leczniczej.

Według Encyklopedii kosmetyki, J. Arct, J. Chatizow, M. Floryńska, K. Prystupa, B. Przybyszewska - Kujawa, Wydawnictwo SPAR, manicure jest zabiegiem pielęgnacyjnym dłoni oraz paznokci, polegającym m.in. na położeniu na płytkę paznokci odpowiednich preparatów ochronno-ozdobnych (odżywek, lakierów, podkładów, emalii koloryzujących, utwardzających, szybkoschnących itp.). Z definicji tej można wywnioskować, że nakładanie paznokci żelowych mieści się w zakresie manicure.

W powołanych powyżej przepisach, ustawodawca nie odnosi się do statystycznej klasyfikacji PKD wykonywanych przez przedsiębiorcę czynności, lecz jedynie uzależnia prawo do omawianej formy opodatkowania od tego, czy wykonywane przez niego usługi mieszczą się w podanej wyżej charakterystyce działalności usługowej.

Wynika z tego, że nakładanie paznokci żelowych oraz pozostałe wymienione we wniosku czynności, które będą stanowiły zakres świadczonych przez Wnioskodawczynię usług można potraktować, jako usługi kosmetyczne zdefiniowane w załączniku Nr 4 w poz. 88 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stawka karty podatkowej od przychodów z tytułu świadczenia usług kosmetycznych uzależniona jest, m.in. od ilości zatrudnionych pracowników. W przypadku usług kosmetycznych zatrudnić można maksymalnie łącznie 5 pracowników. Przy czym, jak wynika z pkt 2 Objaśnień do Części I Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej - za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, za dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

 

Mając powyższe na uwadze, jeżeli spełnione zostaną przesłanki wymienione w cytowanym art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a ilość zatrudnionych przez podatnika osób nie przekroczy stanu określonego w tabeli, to podatnik prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług kosmetycznych może korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 28 marca 2012 r. (IPTPB1/415-25/12-2/MD).

powrót Podatki dochodowe Usługi kosmetyczne na karcie podatkowej?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________