ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Organizacja koncertów. Czy jest zwolniona z VAT?

wtorek, 24 kwietnia 2012 18:42

Organizacja koncertów. Czy jest zwolniona z VAT?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów wyjaśnił kiedy instytucje kultury z tytułu organizacji koncertu oraz usługi agenta polegające na organizowaniu koncertu, który działa we własnym imieniu na rzecz artysty, podlegają podatkowi VAT, według stawki 23%.

Zwolnienie z podatku VAT usług kulturalnych, przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), obejmuje dwie grupy podmiotów:

  1. podmioty prawa publicznego uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru kultury,
  2. indywidualni twórcy i artyści wykonawcy w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Organizacja imprez kulturalnych jest zwolniona z podatku VAT pod warunkiem, że podmiot został wpisany do rejestru o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 406).

Instytucja kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez organizatora. Z chwilą wpisu do rejestru instytucje te uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność.

Podmioty nieobjęte wpisem do ww. rejestru są obowiązane z tytułu organizacji koncertu naliczyć podatek VAT według podstawowej stawki 23%. Opodatkowaniu tą samą stawką podlegają również usługi agenta polegające na organizowaniu koncertu, który działa we własnym imieniu na rzecz artysty.

powrót VAT Organizacja koncertów. Czy jest zwolniona z VAT?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________