ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Wiśnie w zalewie alkoholowej. Nabycie wewnątrzwspólnotowe

wtorek, 24 kwietnia 2012 21:30

Wiśnie w zalewie alkoholowej. Nabycie wewnątrzwspólnotowe

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy nabycie wewnątrzwspólnotowe wiśni w alkoholu do produkcji czekoladek może być zwolnione z akcyzy.

Producent wyrobów czekoladowych z nadzieniem, do których dodawany jest czysty alkohol etylowy, aromaty alkoholowe i wiśnie w zalewie alkoholowej o kodzie CN 2008 60 19, nabywał wewnątrzwspólnotowo wiśnie w zalewie alkoholowej.

Miał wątpliwości, czy nabycie wewnątrzwspólnotowe wiśni w zalewie alkoholowej o kodzie CN 2008 60 19 powinno nastąpić na uproszczonym dokumencie towarzyszącym (UDT) w procedurze zapłaconej akcyzy, o której mowa w art. 78 ustawy o podatku akcyzowym, czy też powinno nastąpić w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, o której mowa w art. 40 ust. 6 ww. ustawy, czy też może korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 6 ww. ustawy w przypadku takich nabyć.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ww. ustawy. Jednocześnie, w myśl postanowień art. 92 ww. ustawy do napojów alkoholowych zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i produkty pośrednie.

Stosownie do postanowień art. 93 ust. 1 ww. ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu tej ustawy zalicza się:

  1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
  2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205, 2206 o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
  3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że o ile w punktach 1 i 2 zawarto odniesienia do pozycji CN, to w punkcie 3 tego przepisu takiego odniesienia nie ma. Oznacza to, że alkoholem etylowym są napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy, bez względu na to do jakiej pozycji CN napoje te są klasyfikowane.

Wiśnie w zalewie alkoholowej o kodzie CN 2008 60 19, będąc napojem zawierającym rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy, odpowiadają definicji alkoholu etylowego, zawartej w art. 93 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i w związku z tym są wyrobem akcyzowym (alkoholem etylowym), którego nabycie wewnątrzwspólnotowe wiąże się z obowiązkiem stosowania procedur stosowanych przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, tj. procedury zawieszenia poboru akcyzy (art. 40 i następne ww. ustawy) lub procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą (art. 78 ww. ustawy).

Ponieważ wiśnie w zalewie alkoholowej odpowiadają definicji alkoholu etylowego, nie znajdzie do nich zastosowania przepis art. 30 ust. 9 pkt 6 ustaw o podatku akcyzowym, który przewiduje zwolnienie od akcyzy dla alkoholu etylowego zawartego w artykułach spożywczych lub półproduktach (o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d tej ustawy). Może natomiast zostać zastosowane zwolnienie od akcyzy przewidziane w art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ww. ustawy, tj. zwolnienie od akcyzy dla napojów alkoholowych używanych bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych lub jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania artykułów spożywczych.

Stosownie do postanowień art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ww. ustawy zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie napoje alkoholowe używane bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych - rozlewanych lub innych, lub jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania artykułów spożywczych - rozlewanych lub innych, pod warunkiem, że w każdym przypadku zawartość alkoholu w tych artykułach spożywczych nie przekracza 8,5 litra alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów.

Zwolnienie to stosuje się wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1, 4 i 8 ww. stawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 tej ustawy. W przypadku podmiotu zużywającego, zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b ww. ustawy.

W związku z powyższym, jeżeli wiśnie w zalewie alkoholowej o kodzie CN 2008 60 19 są używane przez podatnika bezpośrednio do wytwarzania wyrobów czekoladowych, a zawartość alkoholu w tych wyrobach czekoladowych nie przekracza 8,5 litra alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu i spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1, 4 i 8 oraz w art. 32 ust. 5-13 ustawy o podatku akcyzowym, to znajdzie zastosowanie do tych wiśni zwolnienie od akcyzy określone w art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ww. ustawy.

powrót Akcyza Wiśnie w zalewie alkoholowej. Nabycie wewnątrzwspólnotowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________