ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Nagroda motywacyjna w postaci vouchera na udział w wycieczce

wtorek, 24 kwietnia 2012 21:57

Nagroda motywacyjna w postaci vouchera na udział w wycieczce

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnik na zlecenie zorganizował "konkurs", w którym "nagrodą" były vouchery na udział w wycieczce. Zamierzał je opodatkować 10% podatkiem dochodowym, jednakże Minister Finansów uznał to postępowanie za nieprawidłowe.

Otrzymana przez uczestników programu motywacyjnego nagroda w postaci vouchera na udział w wycieczce nie jest nagrodą w konkursie, podlegającą opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest tak ponieważ osoby, które były uczestnikami programu motywacyjnego, związanego z osiągnięciem najlepszych rezultatów w zorganizowanym na zlecenie przedsięwzięciu, które zarówno nazwą jak i charakterystyką, odpowiadało programowi motywacyjnemu a nie konkursowi. Co za tym idzie otrzymane przez te osoby nagrody nie stanowiły wygranych w konkursie.

Nagrody zostały przyznane uczestnikom zorganizowanego przez podatnika programu motywacyjnego, którego główny celem była promocja wybranych produktów marki poprzez zintensyfikowanie ich sprzedaży, poszerzenie wiedzy na ich temat oraz wykreowanie wśród sprzedawców i montażystów ambasadorów marki budujących w przyszłości zaufanie ostatecznych odbiorców (nabywców i użytkowników) produktów tej marki.

Z tych też względów, krąg osób mogących wziąć udział w tym przedsięwzięciu został ściśle określony i ograniczał się wyłącznie do:

  1. osób pracujących jako sprzedawcy produktów marki, zaproszonych do udziału w programie przez przedstawiciela handlowego oraz posiadających stosowną zgodę na udział w programie,
  2. montażystów posiadających status "autoryzowanego montażysty" zaproszonych do udziału w programie w drodze pisemnego zaproszenia przesłanego listownie razem z broszurą i formularzem przystąpienia do programu motywacyjnego,
  3. osób zaproszonych do udziału w tym przedsięwzięciu przez uczestników programu motywacyjnego, pracujących jako sprzedawca produktów w tym samym punkcie sprzedaży co uczestnik;
  4. osób, które spełniając warunki uczestnictwa w programie same zgłosiły chęć udziału w tym przedsięwzięciu kontaktując się bezpośrednio z podatnikiem.

Zgodnie z regulaminem programu motywacyjnego przygotowanym przez podatnika, uczestnicy programu motywacyjnego gromadzili punkty, które następnie mogli wymienić na nagrody pieniężne. Podstawę naliczenia odpowiedniej liczby punktów była ilość sprzedanego lub użytego do montażu produktu marki. Troje uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów w okresie trwania programu motywacyjnego zdobyło nagrodę specjalną w postaci vouchera na udział w wycieczce. Nagroda ta stanowiła zatem dodatkową gratyfikację (premię) za dobrze wykonaną pracę, a nie za wygraną w konkursie.

Konkurs to publiczne przyrzeczenie nagrody za określoną czynność lub jej zaniechanie lub za najlepszy rezultat, spełniające przyrzeczone warunki, z określonym terminem ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Zasady przeprowadzenia konkursu określa Kodeks cywilny, a warunki ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę ustala organizator konkursu. Niektóre szczególne rodzaje konkursów mogą być także regulowane przez prawo.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają legalnej definicji konkursu, co nie zmienia faktu, iż celem konkursu, w odróżnieniu od programu motywacyjnego, nie jest motywowanie jego uczestnika do efektywniejszej pracy, poprawy jej wyników oraz osiągnięcia określonych zysków przez organizatora konkursu.

Tego rodzaju cele realizowane są w ramach odrębnego przedsięwzięcia jakim jest w szczególności program motywacyjny. To przedsięwzięcie ukierunkowane jest w głównej mierze na zmobilizowaniu jednostki do poniesienia wysiłku, który wraz z połączeniem jej indywidualnych umiejętności oraz warunkami otoczenia doprowadzi do oczekiwanych efektów, w tym korzyści finansowych zarówno dla uczestnika programu jak i jego organizatora (zleceniodawcy).

Program motywacyjny tworzony jest dla konkretnego podmiotu, uwzględnia zatem jego specyfikę, tj. kulturę organizacji, personel i środowisko pracy, obowiązujący układ motywatorów wykorzystywanych w celu pobudzania pracowników zarówno do pracy, jak i do osiągnięć, szczególnie zaś stosowany układ nagród i kar. Stosowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego wymaga znajomości potrzeb i oczekiwań pracowników oraz praw rządzących wartością nagród.

Program motywacyjny to długoterminowe, zaplanowane motywowanie odbiorców programu (np. sprzedawców, pośredników) do zrealizowania założonego celu (np. wzrost sprzedaży danego produktu, usługi), poprzez oferowanie im w zamian pożądanych korzyści. Podstawowym celem programu motywacyjnego jest zatem osiągnięcie określonych korzyści finansowych przez organizatora programu lub podmiot zlecający jego organizację a także zwiększenie motywacji i wydajności uczestników programu poprzez nagrodzenie najlepszych (zapłata za wymierne efekty a nie za starania).

Z tych też względów programu motywacyjnego nie można utożsamiać z konkursem, również w sytuacji gdy pomiędzy jego uczestnikami pojawia się element rywalizacji charakterystyczny dla konkursu. Dlatego też uzyskana przez uczestników programu motywacyjnego nagroda w postaci vouchera na udział w wycieczce nie stanowi wygranej (nagrody) w konkursie, lecz związana jest z osiągnięciem najlepszych rezultatów w zorganizowanym przez podatnika na zlecenie przedsięwzięciu, które zarówno nazwą jak i charakterystyką, odpowiada programowi motywacyjnemu a nie konkursowi.

Zatem wartość ww. nagrody stanowi na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Przychód ten podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a nie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

A to oznacza, że na podatniku nie ciąży obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4, art. 41 ust. 7 pkt 1, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 1a ww. ustawy, a wyłącznie obowiązek sporządzenia i przekazania imiennej informacji stosownie do postanowień art. 42a ww. ustawy.

Przepis ten stanowi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

powrót Podatki dochodowe Nagroda motywacyjna w postaci vouchera na udział w wycieczce

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________