ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi szklarskie. Stawka VAT

środa, 25 kwietnia 2012 20:03

Usługi szklarskie. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy usługi szklarskie wykonywane w budynkach i lokalach mieszkalnych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, sklasyfikowanych w PKOB 111 i 112 podlegają opodatkowaniu obniżoną 8% stawką VAT.

Spółka jest producentem szyb zespolonych, luster, kabin prysznicowych, półek szklanych, drzwi szklanych, balustrad, blatów ze szkła oraz elementów wykańczania wnętrz w szkle kolorowym i laminowanym. Spółka świadczy również usługi montażowe wyprodukowanego przez siebie produktu w mieszkaniach klientów. Przedmiotem sprzedaży jest wykonanie wyrobu gotowego, jego obróbka (np. szlifowanie, fazowanie, wiercenie otworów itp.), a w cenie dostawy zawarta jest usługa montażu w mieszkaniu klienta.

 

Wyroby ze szkła mieszczą się w grupowaniu PKWiU 23.11.12.0. Całość transakcji jest opodatkowana stawką VAT właściwą dla danego wyrobu, tj. 23%.

Spółka planuje wprowadzić podpisywanie umów cywilnoprawnych z klientami na świadczenie usług budowlano-montażowych, które będą polegały na montażu w miejscu wskazanym w umowie przez klienta nieobramowanych drzwi szklanych, nieobramowanych szyb i drzwi szklanych do kabin prysznicowych, szyb w elementach konstrukcyjnych balustrad, luster, półek szklanych, zabudowy szklanej - elementów ze szkła kolorowego, wymianie szyb zespolonych w oknach i drzwiach. W umowie zostanie określona powierzchnia obiektu budowlanego, w którym będzie wykonany montaż.

Cena usługi ustalona w umowie zawartej pomiędzy stronami będzie obejmowała zarówno wartość pracy osób wykonujących szklenie, jak również wartość materiałów zużytych do wykonania usługi szklarskiej. Ww. czynności mieszczą się grupowaniu PKWiU 43.34.20.0 "Roboty szklarskie".

Miejscem świadczenia ww. usługi będą obiekty budownictwa mieszkaniowego zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, sklasyfikowane wg PKOB 111 i 112. Spółka planuje wykonywać usługi szklarskie w następujących obiektach:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2,
 • lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2.

Zdaniem spółki, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z klientem usługi, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 43.34.20.0 "Roboty szklarskie", w dziale roboty budowlane specjalistyczne, jeżeli będą wykonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, sklasyfikowane w PKOB 111 i 112 podlegają obniżonej 8% stawce podatku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy nie zgodził się z takim stanowiskiem (interpretacja indywidualna z dnia 30 listopada 2011 r., ITPP1/443-1216/11/BK).

Stosownie do treści art. 146a ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • podstawowa stawka podatku wynosi 23% (art. 41 ust.1 ww.ustawy);
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stawkę podatku 8%, stosuje się - w myśl ust. 12 wskazanego artykułu - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Stosownie do §7 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 i 3, obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392 z późn. zm.) stawkę podatku 8% stosuje się dla:

 1. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących:

a. obiektów budownictwa mieszkaniowego, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
b. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.
Przez roboty konserwacyjne, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§7 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Należy wskazać, iż ww. rozporządzenie Ministra Finansów zastąpiło, obowiązujące od 1 stycznia do 5 kwietnia 2011 r. rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649 z późn. zm.), regulujący w sposób tożsamy powyższe kwestie, odpowiednio w §7 ust. 1 pkt 2 i 3.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęć: budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Z kolei zgodnie z pkt 7a tego artykuł przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast definicję remontu zawarto w pkt 8 tego artykułu. Zgodnie z jego brzmieniem przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja to "unowocześnienie i usprawnienie czegoś"- według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.). Montaż - według powyższego słownika - to "składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość.".

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie "montaż" odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o VAT, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Do celów opodatkowania podatkiem VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008 r., stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. nr 207, poz. 1293).

Zgodnie z powyższą klasyfikacją w Dziale 43 mieszczą się roboty budowlane. Warunkiem zastosowania 8% stawki, jest spełnienie dwóch przesłanek:

 1. zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy,
 2. budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku. Przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ww. ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest montaż elementów szklanych z wykorzystaniem własnych towarów (materiałów), wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Zatem preferencyjna, 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności dotyczących samego instalowania, montażu różnych towarów.

W przypadku czynności polegających na montażu w miejscu wskazanym przez klienta nieobramowanych drzwi szklanych, nieobramowanych szyb i drzwi szklanych do kabin prysznicowych szyb w elementach konstrukcyjnych balustrad świadczonych przez spółkę sklasyfikowanych jako usługi szklarskie, które stanowią jeden z rodzajów pozostałych usług związanych z wykończeniem obiektów budowlanych, zaliczanych do usług budowlanych, a obiekty te, są sklasyfikowane w dziale 11 PKOB i są zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - ich świadczenie będzie opodatkowane stawką w wysokości 8%.

Stawka preferencyjna nie znajdzie jednak zastosowania w odniesieniu do czynności obejmujących montaż (wraz ze zużytym materiałem) elementów dekoracyjnych, takich jak lustra, półki szklane, zabudowa szklana - elementów ze szkła kolorowego. Czynności te bowiem nie wchodzą w zakres opodatkowania robót, o których mowa w powołanych przepisach tj. art. 41 ust. 12 ww. ustawy ani §7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazać należy, iż wprowadzona zmiana przepisów, tj. utrata mocy regulacji zawartej w §37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 224, poz. 1799,) obejmującym do 31 grudnia 2010 r. także roboty budowlano-montażowe dotyczące budownictwa mieszkaniowego, powoduje, iż czynności wykonywane przez spółkę w zakresie robót związanych z montażem luster, półek szklanych, zabudowy szklanej - elementów ze szkła kolorowego w obiektach budownictwa mieszkaniowego, od dnia 1 stycznia 2011 r. są opodatkowane stawka podstawową 23%.

powrót VAT Usługi szklarskie. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________