ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Samochód zarejestrowany na żonę w działalności gospodarczej męża

czwartek, 26 kwietnia 2012 21:35

Samochód zarejestrowany na żonę w działalności gospodarczej męża

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy podatnik może w działalności gospodarczej wykorzystywać samochód nabyty i zarejestrowany na współmałżonka.

Podatnik może wprowadzić do ewidencji środków trwałych, zarejestrowany na żonę samochód osobowy, jeśli będzie on wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W przypadku gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, zgodnie z art. 22g ust. 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361), wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

Stosownie zaś do treści art. 31 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Wspólność ustawowa małżonków jest współwłasnością łączną, obejmującą dorobek małżonków, tzn. przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności. Należy przy tym podkreślić, że również środki trwałe nabywane w trakcie prowadzenia działalności stanowią współwłasność małżonka nieprowadzącego działalności gospodarczej.

Podatnik, wykorzystujący do prowadzenia działalności gospodarczej daną rzecz, może amortyzować ją dla celów podatkowych, zgodnie z art. 22a-22o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Amortyzacji tej może dokonywać każdy podatnik, który jest właścicielem (współwłaścicielem) rzeczy (lub zalicza ją na podstawie umowy leasingu do składników swego majątku) i wykorzystuje ją do prowadzenia działalności lub wydzierżawia albo wynajmuje.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z 16 kwietnia 2012 r., IPTPB1/415-24/12-5/ASZ).

powrót Podatki dochodowe Samochód zarejestrowany na żonę w działalności gospodarczej męża

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________