ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Samochód i komputer wprowadzony do działalności gospodarczej

czwartek, 26 kwietnia 2012 21:47

Samochód i komputer wprowadzony do działalności gospodarczej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jaka jest wartość początkowa samochodu i komputera stanowiących współwłasność małżonków, będąca podstawą amortyzacji, nabytych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, gdy znana i udokumentowana jest cena zakupu.

W przypadku gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, jego wartość początkową ustala się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku (art. 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W dalszej części tego przepisu stwierdzono jednak, iż zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Stosownie do treści art. 22g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia.

W myśl art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.

Powyższy przepis przewiduje możliwość ustalenia wartości początkowej nabytego środka trwałego, na podstawie wyceny dokonanej przez podatnika, ale tylko w przypadku, gdy nie można ustalić ceny nabycia.

W przypadku, gdy podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od nabytych środków trwałych, ich wartość początkową zarówno w przypadku ww. samochodu osobowego, jak i komputera oraz innych przedmiotów nabytych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, co do których znana jest cena nabycia, należy określić jako cenę nabycia brutto.

W takiej sytuacji ceną nabycia będzie wartość brutto zakupionego środka trwałego, wykazana w fakturze dokumentującej ten zakup. W przypadku gdy jednak takie prawo przysługuje Wnioskodawcy, to podatek ten pomniejsza cenę nabycia środka trwałego i wówczas ceną nabycia będzie wartość netto tego środka trwałego.

Należy też dodać, iż art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza ograniczenie kwotowe odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego. Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania (interpretacja indywidualna z dnia 16 kwietnia 2012 r., IPTPB1/415-24/12-6/ASZ, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi).

powrót Podatki dochodowe Samochód i komputer wprowadzony do działalności gospodarczej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________