ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Montaż trwałej zabudowy stolarskiej to roboty budowlano-montażowe

środa, 02 maja 2012 13:37

Montaż trwałej zabudowy stolarskiej to roboty budowlano-montażowe

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czynności polegające na montażu trwałej zabudowy w lokalach mieszczą się w pojęciu robót budowlano-montażowych. Należy bowiem zwrócić uwagę, że jest to zabudowa trwała, o ściśle indywidualnym charakterze; jej wykonanie musi być dopasowane do krzywizn ścian, podłóg i sufitów; zamontowana zabudowa przestrzenna nie nadaje się do zamontowania w innym miejscu czy w innym lokalu.

Wykonane indywidualne zamówienia trwałej zabudowy w tym stolarskiej nie posiadają samoistnego charakteru, stanowią część składową obiektu budowlanego, a o zespoleniu z obiektem budowlanym decyduje właśnie montaż.

Taki wyrok wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 14 lutego 2012 r. (I SA/Gd 1289/11). Oznacza to, że zakres stosowania obniżonej stawki podatku uległ znacznemu zawężeniu w porównaniu do stanu z 2010 r. - z listy usług objętych preferencyjną stawką usunięto roboty budowlano-montażowe dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Sąd stwierdził również, że w zakresie sposobu dokumentowania powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych objętych społecznym programem, ustawa o VAT ani też przepisy wykonawcę do tej ustawy nie nakładają obowiązku na świadczącego usługę, o jakiej mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, uzyskania od nabywcy jakiegokolwiek oświadczenia potwierdzającego, że czynności te związane są z obiektami objętymi społecznym programem mieszkaniowym, jednak w przypadku posiadania takiego oświadczenia, stanowi on w rozumieniu art. 180 Ordynacji podatkowej, dowód w postępowaniu podatkowym.

W orzecznictwie nie budzi przy tym wątpliwości, że czynności, polegające na montażu m.in. parapetów, rolet, blatów, schodów, balustrad, bram wjazdowych, markiz itp. stanowią roboty budowlano-montażowe (por. wyrok NSA z dnia 1 października 2009 r., I FSK 545/08, z dnia 17 kwietnia 2009 r., I FSK 284/08; wyrok z dnia 20 listopada 2008 r. FSK 1512/07; podobnie wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 25 sierpnia 2010 r., I FSK 1221/09, WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 9 czerwca 2009 r. oraz WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 17 marca 2009 r., I SA/Gd 920/08).

Natomiast zgodnie z §7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 246, poz. 1649) obowiązującego od 1 stycznia do 5 kwietnia 2011 r. oraz §7 ust. 1 rozporządzenia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392), obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r., podstawową stawkę podatku obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia; robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym; robót konserwacyjnych dotyczących: obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ww. ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 - w zakresie w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Analiza przepisu §37 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009 r. (obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010 r.) oraz §7 ust. 1 rozporządzenia z 22 grudnia 2010 r., jak i §7 ust. 1 obecnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. prowadzi do wniosku, że zakres stosowania obniżonej stawki podatku uległ znacznemu zawężeniu - z listy usług objętych preferencyjną stawką usunięto roboty budowlano-montażowe dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Reasumując powyższe uzasadnionym staje się teza, zgodnie z którą czynności wykonywane przez podatnika polegające na montażu stałej zabudowy meblowej (w tym wnękowej, łazienkowej, kuchennej), trwale montowanej w budynku mieszkalnym, które podlegały obniżonej stawce podatku VAT do 31 grudnia 2010 r., podlegają - począwszy od 1 stycznia 2011 r. - opodatkowaniu stawką 23%.

powrót VAT Montaż trwałej zabudowy stolarskiej to roboty budowlano-montażowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________