ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ulga meldunkowa. Lokal mieszkalny w przebudowanym budynku

czwartek, 10 maja 2012 17:27

Ulga meldunkowa. Lokal mieszkalny w przebudowanym budynku

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zakup na kredyt lokalu mieszkalnego w budynku powstałym na skutek przebudowy już istniejącego obiektu nie jest tym samym co zakup mieszkania w budynku nowo wybudowanym i nie daje prawa do korzystania z ulgi odsetkowej. Orzekł w wyroku z dnia 24 kwietnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 1486/10).

Podatniczka nabyła lokal mieszkalny w budynku powstałym na skutek przebudowy magazynu, co zdaniem organów podatkowych nie było jednoznaczne z nabyciem lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku. Nabycia lokalu mieszkalnego w budynku powstałym na skutek przebudowy już istniejącego obiektu budowlanego nie można traktować na równi z nabyciem tegoż lokalu w budynku nowo wybudowanym, w rozumieniu przepisu art. 26b ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż sprzeciwiają się temu rezultaty wykładni językowej i jak i systemowej.

Organ podatkowy uznał, że w przepisie art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniono możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania faktycznie poniesionych w roku podatkowym odsetek na spłatę kredytu, udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, od faktu zakupu lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku.

Co prawda w powyższej ustawie nie zawarto definicji pojęcia "nowo wybudowany budynek mieszkalny", dlatego też należało odwołać się do wykładni językowej, posługując się słownikiem języka polskiego. Wobec tego organ podatkowy wyjaśnił, że "budynek nowo wybudowany" to taki, który został wybudowany od podstaw, podczas gdy "przebudowa" wiąże się z nakładami inwestycyjnymi na obiekt już istniejący ("Słownik języka polskiego" pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa 1965 r., t. VII, s. 129).

Następnie, organ podatkowy podniósł, że zgodnie natomiast z art. 3a ust 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), jako przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych, istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji (...).

Z definicji tej wynika, że dokonując takich robót budowlanych nie może ulec zmianie wiele istotnych parametrów jakie posiada przebudowywany budynek. W rozstrzyganej sprawie w wyniku przebudowy uległy zmianie parametry użytkowe budynku magazynowego, gdyż na jego bazie powstał budynek mieszkalny z garażami. Tak więc organ podatkowy nie miał wątpliwości co do charakteru przeprowadzanych robót budowlanych.

Organ podatkowy zauważył również, że sam ustawodawca wyraźnie rozróżnił pojęcie budowy i przebudowy, bowiem w art. 26b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwolił na skorzystanie z ulgi odsetkowej podatnikom, którzy podjęli się inwestycji związanej m. in. z przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Skoro w art. 26b ust. 1 pkt 3 ww. ustawy prawodawca posługuje się pojęciem "nowo wybudowanego budynku", zaś w pkt 4 ww. przepisu ustawy, stanowi o "przebudowie budynku niemieszkalnego", to nie można uznawać tych pojęć za tożsame znaczeniowo. Do tego natomiast prowadziłoby przyjęcie za słuszne stanowiska podatniczki wyrażonego w odwołaniu.

Organ II instancji wskazał ponadto, iż gdyby ustawodawca zamierzał objąć ulgą odsetkową podatników, którzy zaspokajając swoje potrzeby mieszkaniowe, zaciągnęli kredyt na zakup lokalu mieszkalnego w budynku przebudowanym, to z pewnością użyłby takiego właśnie zwrotu w art. 26 b ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Zgodnie bowiem z zasadami racjonalnego prawodawcy, zamierzone cele ustawodawca powinien osiągać formułując przepisy w sposób jednoznaczny (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 1998 r., FPS 4/98, POP 1999 nr 3, poz.81).

Reasumując, organ II instancji stwierdził, że podatniczka spośród przesłanek, które warunkują skorzystanie z ulgi odsetkowej, nie spełniła jednej z nich, wskazującej na nabycie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Wprawdzie nabyła ona lokal mieszkalny od podmiotu trudniącego się budowaniem domów mieszkalnych, lecz w tym wypadku powstałym na skutek przebudowy budynków niemieszkalnych na mieszkalne. W rozpatrywanej sprawie nie można przyjąć, że osoba nabywająca lokal mieszkalny w budynku powstałym na skutek przebudowy innego obiektu budowlanego oraz osoba dokonująca przebudowy budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne w celu uzyskania w ten sposób samodzielnego mieszkania, znajdują się w analogicznej sytuacji, są to bowiem odmienne sytuacje faktyczne. Dlatego też konieczna jest ich odmienna kwalifikacja w przepisach prawa.

W związku z tym, iż wydatki z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe nie zostały poniesione na cele wskazane w art. 26 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do takiej interpretacji przychylił się również Naczelny Sąd Administracyjny.

 

powrót Podatki dochodowe Ulga meldunkowa. Lokal mieszkalny w przebudowanym budynku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________