ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Praca współmałżonka wspólnika w spólce cywilnej nie jest kosztem

czwartek, 10 maja 2012 18:14

Praca współmałżonka wspólnika w spólce cywilnej nie jest kosztem

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka, ani też małżonków wspólników. Orzekł w wyroku z dnia 21 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I SA/Wr 170/11).

W rozpatrywanej sprawie istotą sporu była odpowiedź na pytanie, czy wydatki poniesione  na wynagrodzenia wypłacone małżonce wspólnika stanowiły koszty uzyskania przychodów - jak chciał tego skarżący podatnik, czy też nie stanowiły takich kosztów - jak twierdziły organy podatkowe.

Stanowisko organów podatkowych oparte zostało na założeniu, że ustawodawca nie opodatkował dochodu spółki cywilnej, a tylko dochód osiągany przez każdego ze wspólników. Do ustalenia dochodu każdego ze wspólników należy, zatem stosować reguły przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dla każdego wspólnika osobno.

Przepis art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia, jako podmioty podatkowe wyłącznie osoby fizyczne. Podatnikami podatku dochodowego są tylko te osoby, a nie zawarta przez nie spółka cywilna, nie będąca przecież ani z punktu widzenia prawa cywilnego, ani podatkowego odrębnym od wspólników podmiotem. Wynika stąd, że tylko wspólnik, jako osoba fizyczna może dokonywać odliczeń kosztów uzyskania przychodów ze wspólnego źródła przychodów.

Skoro, zatem w myśl art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów "wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników", to - jak trafnie stwierdziły organy podatkowe - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka, ani też małżonków wspólników.

Kształt tego przepisu został wprowadzony zmianą ustawy od dnia 1 stycznia 2001 r. Wprowadzona zmiana nakazywała w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej nie traktować, jako kosztu uzyskania przychodu, wartości pracy małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Przepis ten dotyczy "wspólników" (w liczbie mnogiej), a nie o wspólnika, a więc należy uznać, że wyłączenie z kosztów w tej sytuacji, dotyczy wszystkich wspólników spółki.

W poprzednim stanie prawnym, przepis ten nie zawierał szczególnej regulacji dla spółek cywilnych. Uznanie, iż dodanie fragmentu "a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników" nie zmienia sensu przepisu jest nie do pogodzenia z zasadami wykładni prawa, a w szczególności z zasadą nakazująca przyjmować, iż nie ma w akcie prawnym przepisów zbędnych.

W tym więc zakresie stanowisko organów uznać należy za uzasadnione. Tym samym Sąd oddalił skargę podatnika w tym zakresie.

powrót Podatki dochodowe Praca współmałżonka wspólnika w spólce cywilnej nie jest kosztem

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________